Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

PUBLIKACIJE

Vi ste ovde:    NaslovnaPUBLIKACIJEIzdavaštvo
Izdavaštvo

Vredni istraživač jevrejskog nasleđa u Šidu, Sremu i Vojvodini, Radovan Sremac, u 2019. godini je objavio tri nove knjige sa jevrejskom temom. Uz čestitke, u nastavku dajemo kraću informaciju o sadržajima svake od njih:

„Jevrejske porodice u Novom Sadu i okolini / Jewish Families in Novi Sad and the surroundings”

Pregled svih jevrejskih porodica koje su naseljavale Novi Sad i neposredno okruženje od početka 19. veka do 1930. godine. Knjiga sadrži genealoške podatke za 572 porodice sa ovih prostora iz gotovo pedeset mesta. Osnovu rada čine kompletno prepisane matične knjige rođenih, venčanih i umrlih do 1930. godine koje sadrže ukupno 5209 upisa. Direktno ili indirektno, knjiga obuhvata blizu 10.000 osoba koje su ubeležene u novosadske jevrejske matične knjige u periodu 1852-1930. godine kao i u popisu novosadskih Jevreja iz 1848. godine koji je ovde prvi put publikovan. Knjiga je štampana dvojezično na srpskom i engleskom jeziku, i to zahvaljujući finansijskim sredstvima Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada i autora knjige lično. 

Knjiga se može nabaviti u kancelariji Saveza za rad sa strankama Lomina 32-34.


„Jevrejske porodice u Bačkoj Palanci i okolini / Jewish Families in Bačka Palanka and the surroundings”

Prva monografija o nekad izuzetno jakoj jevrejskoj zajednici u bačkopalanačkom rabinatu. Jevrejske matice su sačuvane fragmentarno, 1851-1895. godine i one su kompletno prepisane i publikovane ovde. Takođe, u knjigu su uneti i podaci iz državnih matičnih knjiga za Bačku Palanku 1895-1906. godine. Sve ukupno, u delu se nalaze podaci za nešto preko 4000 Jevreja iz 202 porodice iz sledećih mesta: Bačka Palanka, Bački Petrovac, Bačko Novo Selo, Begeč, Čelarevo, Gajdobra, Gložan, Maglić, Mladenovo, Obrovac, Parage, Plavna, Silbaš, Srbobran i Tovariševo. U knjizi je publikovan i plan jevrejskog groblja u Bačkoj Palanci sa 419 spomenika sa preko 500 sahranjenih koji je napravio autor knjige na osnovu zatečenog stanja februara meseca 2019. godine. Knjiga je štampana dvojezično na srpskom i engleskom jeziku, i to zahvaljujući finansijskim sredstvima autora knjige.

Knjiga se može nabaviti u kancelariji Saveza za rad sa strankama Lomina 32-34.


 
„Holokaust u Sremu - građa”

Knjiga sadrži 581 prijavu imovine koje su Jevreji na teritoriji Nezavisne države Hrvatske morali da podnesu počevši od 5. juna 1941. godine. U pitanju je originalna i do sada nepublikovana arhivska građa o Holokaustu iz fondova Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. U knjizi su obuhvaćena sledeća mesta na teritoriji Srbije: Beočin, Beška, Čerević, Erdevik, Golubinci, Inđija, Ljuba, Neštin, Novi Slankamen, Petrovaradin, Ruma, Sot, Sremska Mitrovica, Šid i Zemun. Takođe, u knjizi se nalaze i prijave imovine četiri jevrejske opštine na teritoriji srpskog dela Srema. Projekat je realizovan zahvaljujući finansijskoj podršci Saveza jevrejskih opština Srbije iz sredstava dobijenih na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Knjiga je štampana na srpskom jeziku.

Knjiga se može nabaviti u kancelariji Saveza za rad sa strankama Lomina 32-34.   Prilog građi za istoriju o Jevrejima Kruševca

Bibliografija knjiga koje svojim sadržajem govore o temi Jevreja u Srbiji, bogatija je za još jedan naslov. Reč je o knjizi “Prilog građi za istoriju o Jevrejima Kruševca” koju kao koautori potpisuju Aron Albahari, Sava (Saul) Šaronjić i, nažalost sada već pokojni, Slavoljub Šaronjić.

Ne tako obimna (50 strana) ali zbirom datih informacija zanimljiva i bogata, ova knjiga posvećena je Jevrejima Kruševca i okoline kroz prikaz opštih istorijskih i političkih prilika koje su diktirale njihov status i pravo na život i rad u gradovima i varošima u unutrašnjosti Srbije. Reč je o vremenu vladavine dinastije Obrenovića i posle, pa sve do Drugog svetskog rata. Njen sadržaj ujedno opisuje i sudbine jevrejskih porodica i pojedinaca, koji su ili živeli u Kruševcu, ili neko vreme, nošeni određenim životnim i poslovnim sudbinama, boravili u ovom gradu, pre svega u vreme između dva svetska rata. Nažalost, dobar deo ovde datih opisa i pojedinačnih i porodičnih sudbina posvećen je i njihovom stradanju tokom Drugog svetskog rata. 

Posebno zanimljiv deo knjige odnosi se na opise okolnosti koje su sredinom 19. veka navele deo Jevreja toga kraja, da pređu na pravoslavlje, ne bi li sačuvali mogućnost da ostanu da žive u gradovima centralne i južne Srbije, i da u njima mogu imati pravo rada i vlasništva nad nekreninama - svojim kućama, radnjam, radionicama. Zanimljive su informacije koje nam govore o njihovom, ipak pokušaju da sačuvaju kakvu takvu vezu sa svojim verskim pa i nacionalnim korenima, i kako se sve to ukupno odražavalo na njihov život. 

Verujemo da će u knjizi izneti zbir prikupljenih, objedinjenih i datih informacija i građe predstavljati vredan izvor za čuvanje uspomene na život i istoriju Jevreja Kruševca.

Knjiga se može nabaviti u kancelariji Saveza, u ulici Lomina 32-34, IV sprat.   
 


Knjiga "Jevrejske porodice u Sremskomitrovačkom i Rumskom rabinatu" 

Obaveštavamo sve zainteresovane da je iz štampe izašla knjiga "Jevrejske porodice u Sremskomitrovačkom i Rumskom rabinatu" autora Radovana Sremca, višeg kustosa–arheologa u Zavičajnoj arheološkoj zbirci Šid pri Narodnoj biblioteci „Simeon Piščević“ Šid.  

Autor ove knjige, Radovan Sremac, vredan je istraživač, između ostalog, i jevrejskog istorijskog i kulturnog nasleđa, i dobitnik je nekoliko nagrada za svoje radove na jevrejske teme, učestvujući na nagradnim konkursima koje organizuje Savez jevrejskih opština Srbije. O autoru je svakako vredno pomenuti i da je, upravo za takav svoj rad, dobitnik i priznanja gradonačelnika Haife (Izrael) za naučno-istraživački rad o istoriji jevrejskih zajednica u Srbiji (2015. godine), kao i priznanja Ministarstva spoljnih poslova Izraela za širenje i unapređivanje srpsko-izraelskog prijateljstva (2016. godine).

Knjiga se može nabaviti u kancelariji Saveza za rad sa strankama Lomina 32-34.


Knjige „Mi smo preživeli“
Svedočenje o Holokaustu na tlu bivše Jugoslavije


Od 2001. godine, kada je štampana prva knjiga edicije “Mi smo preživeli”, na srpskohrvatskom jeziku, u izdanju Jevrejskog istorijskog muzeja i Saveza jevrejskih opština Jugoslavije (sada Srbije), izašle su još tri, a peta je u pripremi. Prve dve su odštampane i na engleskom jeziku. One sadrže pojedinačna svedočenja Jevreja sa prostora bivše Jugoslavije koji su preživeli Holokaust.

Pre Drugog svetskog rata, na teritoriji tadašnje Jugoslavije živelo je 82.242 Jevreja. U njemu je ubijeno oko 67.500 ili preko 80% tadašnje jevrejske populacije (oko 24.000 u nemačkim koncentracionim logorima izvan Jugoslavije, oko 39.000 u koncentracionim logorima na teritorijama okupirane Jugoslavije, oko 1.300 kao učesnici pokreta otpora-partizani, a oko 3.000 po raznim zatvorima, kao taoci i od pojedinačnog terora). Oko 2.500 Jevreja je preživelo skrivajući se ili uz pomoć lokalnog stanovništva.

Nigde Jevreji nisu u tolikom broju aktivno učestvovali u borbenim jedinicama protiv nacizma kao u Jugoslaviji. U narodnooslobodilačkom pokretu je bilo 2.993 borca, a još 1.579 Jevreja je aktivno podržavalo pokret otpora. Od svih naroda koji su tada živeli u Jugoslaviji, u odnosu na ukupnu populaciju, Jevreji su imali najveći procenat učesnika u pokretu otpora. Deset učesnika pokreta otpora je proglašeno narodnim herojima, a 149 su borci od 1941. godine,  nosioci Partizanske spomenice.

Svedočenja u ovim knjigama su iskustva iz koncentracionih, zarobljeničkih i drugih logora, sa prinudnog rada, internacije, iz partizanskog pokreta otpora, dok ostala slikovito prikazuju različite načine preživljavanja u tim mračnim vremenima. Ona ukazuju na izuzetnu hrabrost, izdržljivost, pa i snalažljivost jevrejskih žena, muškaraca i dece u borbi da prežive. Opisana je i pomoć hrabrih, humanih ljudi, nejevreja, od kojih je do sada, sa teritorije bivše Jugoslavije, 281 proglašen za „Pravednika među narodima”. Mada su stradanja jevrejskog naroda na tom području dobro dokumentovana, građani zemalja pređašnje Jugoslavije i drugi slabo su obavešteni o tome.

Svedočenja u ovim knjigama napisana su dokumentovano, precizno, ali na jednostavan i topao način. Redakcija se strogo držala autentičnosti jezika i svedočenja. Priložen je veći broj originalnih fotografija i kopija dokumenata. Knjige “Mi smo preživeli” mogu da se koriste u naučno-istrazivačke svrhe, ali i kao zanimljivo štivo za brojne čitaoce, posebno mlade koji će u njima ne samo saznati o užasima genocida nego i primiti snažnu poruku da se oni ne smeju ponoviti nijednom narodu.

Obaveštavamo zainteresovane da se knjige edicije Mi smo preživeli … Jevreji o Holokaustu, Beograd 2001 – 2009, mogu nabaviti u Jevrejskom istorijskom muzeju. E-adresa Muzeja: muzej@eunet.rs

Predstavnici ambasade SAD u poseti Savezu jevrejskih opština Srbije

U sredu, 14. oktobra, 2020 godine, Savez jevrejskih opština je ugostio predstavnike ambasade SAD u Beogradu. U posetu Savezu došli su...

DETALJNIJE
Paraša Berešit: Obraćanje rabina (VIDEO)

Poslušajte ovonedeljno obraćanje rabina na temu Paraša Berešit. Obraćanje možete pogledati na linku...

DETALJNIJE
Evropski antisemitizam od svojih početaka do Holokausta (VIDEO)

Savez jevrejskih ooština Srbije uz saglasnost Memorijalnog muzeja Holokausta SAD (United States Holocaust Memorial Museum) objavljuje tri ed...

DETALJNIJE
Enciklopedija Holokausta: Dokumentovanje broja žrtava Holokausta i nacističkog progona

Memorijalni muzej Holokausta SAD ENCIKLOPEDIJA HOLOKAUSTADOKUMENTOVANJE BROJA ŽRTAVA HOLOKAUSTA I NACISTIČKOG PROGONA Holokaust je najbolje dokume...

DETALJNIJE