Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

PUBLIKACIJE

Vi ste ovde:    NaslovnaPUBLIKACIJEIzdavaštvo
Izdavaštvo

Nova knjiga „Poslanik Muhamed i Jevreji“

     Predgovor za knjigu napisao je Muharem Bazdulj

Iz štampe je izašla nova knjiga pod naslovom „Poslanik Muhamed i Jevreji“

Knjiga predstavlja obimnu studiju (330 strana) koja prati istoriju prisutnosti i života Jevreja i jevrejskih plemena na prostoru predislamske Arabije u 5., 6. i 7. veku. Zatim prati pojavu i učenje hazreti Muhameda, te vrlo iscrpno daje opise svih istorijskih konatkata i odnosa Muhameda - vjerskih, ideoloških, političkih i vojnih - sa Jevrejima Medine (Jatriba), Kajbara, Fadaka, Kamusa, Vadi al Kure, Teme.

Poseban dio knjige posvećen je kompletnom sadržaju Kur'ana, uz navođenje i citiranje svih djelova teksta iz Kur'ana, a koji se odnose na Jevreje. A to je 29 posto ukupnog sadržaja i teksta Kur'ana!

Kroz poglavlja u knjizi u kojima se govori o Arapima, Muhamedu, Kur'anu, Islamu....knjiga nas upoznaja sa međusobnim istorijskim kontaktima, odnosima, uticajima, prožetostima ali i suprotnostima Jevreja i Arapa, kao i njihovih vjerskih učenja iskazanih u judaizmu (i hrišćanstvu) i islamu.

Posebno inetersantan deo predstavlja upoznavanje sa likovima zajedničkih proroka i anđela u judaizmu (i hrišćanstvu) i islamu. Ono što je jako zanimljivo, a svakako manje poznato, jeste da su od ukupno 25 proroka u islamu koji se imenom pominju u Kur'anu, 22 njih preuzeti iz jevrejske i hrišćanske Biblije i biblijske istorije, a čak 15 njih koji se opisuju u Kur’ana, su Jevreji! O svakome od njih, kao i navedenih anđela u Kur'anu, dat je poseban opis i obrazloženje.

Najveći broj autora i izvora podataka koji se koriste u sadržaju ove knjige su arapski, perzijski, indijski, pakistanski, turski - dakle primarno muslimansko-islamski autori, istoričari, pisci i teolozi.

Autor knjige je Aron Albahari. Knjiga je bogato ilustrovana kolor slikama. Knjigu je štampao “Službeni glasnik.

Sadržaj knjige:

Umesto uvodne reči: O Svojima kroz pogled Drugog: Muharem Bazdulj

1. Uvod

2. Arabijsko poluostrvo i narodi koji su ga naseljavali kroz istoriju

3. Jevreji – Istorija naseljavanja i života na Arabijskom poluostrvu

- Banu Kajnuka

- Banu Nadir

- Banu Kurajza

- Banu Hadl

- Banu Najar

- Banu Kinana

- Banu Zuraik

- Banu Kuda’a

- Banu Juv

- Habani

4. Istorijski zapisi o biografijama pojedinih Jevreja Arabijskog poluostrva iz predislamskog i Muhamedovog vremena

5. Arapi – Istorija porekla i život na Arabijskom poluostrvu

6. Muhamed

7. Kur’an

8. Islam

9. Proroci (poslanici) i glasnici u judaizmu (jevrejskoj veri) i islamu

10. Anđeli u judaizmu (jevrejskoj veri) i islamu

11. Međusobne prožetosti i suprotnosti judaizma i islama

12. Pregled imena Jevreja Arabije – istorijskih ličnosti

13. Literatura i izvori

Predgovor i sadržaj knjige možete pogledati ovde.


Nova knjiga o Jevrejima Srbije i Beograda

Krajem prošle, 2020. godine, iz štampe je izašla nova knjiga pod naslovom „Jevreji u Srbiji i Beogradu: hronika jednog prisustva kroz dokumente srpskih vladara, putopise stranaca i službene protokole". Autor knjige je Aron Albahari, kome je ovo treća knjiga sa određenim jevrejskim sadržajem.

                                                       

Tematski ona predstavlja hronologiju koja kalendarski beleži prisustvo i život Jevreja u više gradova Srbije i Beogradu, u vremenu od 9. veka pa do početka Drugog svetskog rata. Daje brojne informacije u vezi njihovog života i rada, sa ciljem prezentovanje jednog istorijskog sleda relavantnih činjenica koje prate tu prisutnost. Svima koje ova tema može interesovati, ova knjiga treba da pruži jasniju sliku istorijskog toka tog prisustva, kroz brojne informacije i podatke, a time i da posluži upoznavanju šire publike sa ovom temom na jedan popularan i zanimljiv način. Osnovni izvori podataka su javni dokumenti, pojedini zapisi i zakoni Nemanjića, Obrenovića i Karađorđevića, kao i podaci koje daju strani putopisci i diplomate pri svojim dolascima ili prolazcima kroz Srbiju i Beograd. Osim u delu u kome se ovi podaci odnose na Jevreje, ti putopisi i zapisi kao manje poznati, svakako su zanimljivi i za opštu istoriju Srbije i Beograda. Time je ova knjiga interesantna i za širu čitalačku publiku. 

Knjiga prezentuje i veći broj relavantnih izvora koji mogu pomoći istraživačima, naučnoj i akademskoj zajednici, hroničarima i istoričarima da se lakše upute na njih, i tako dođu do što većeg broja primarnih izvora sa informacijama o životu Jevreja u Srbiji.

Imenski Registar i Registar imena gradova, koji su dati na kraju, takođe pomažu i olakšavaju istraživačko i stručno korišćenje podataka iz nje, ali i svakom zainteresovanom olakšavaju pretragu za određenim podacima iz sadržaja knjige koji se odnose na određene ličnosti ili mesta – gradove.  Sve to je popraćeno i brojnim kolor slikama i fotografijama.

Konačno, ali i ne manje važno, knjiga ima i za cilj da beleženjem ove hronologije na određeni način oda poštu jednom životu i življenju, ali jednako pomogne održavanju sećanja i uspomene na jednu dinamičnu i bogatu istoriju jevrejskog naroda na ovom prostoru, koji je svojom raznovrsnom aktivnošću dao, i nažalost posle skoro biološkog i fizičkog uništenja u Drugom svetskom ratu, ponajviše „samo“ ostavio traga u opštoj istoriji Srbije. Zato ova knjiga treba i da sačuva i održi uspomena na to prisustvo i život jedne vredne, aktivnošću raznovrsne i duhovno bogate nemale grupacije ljudi – Jevreja Srbije, koji su vekovima pokušavali i nalazili svoje mesto, i materijalno i duhovno, i svetovno i versko, na prostoru Beograda, Šumadije, Kosova, Srema, Banata, Bačke....današnje Srbije!

Knjiga se može nabaviti u kancelariji Saveza, Knjeginje Ljubice 14


Savez jevrejskih opština Srbije je izdao knjigu Terorizam kao oruđe palestinskih ekstremista koju je napisala Tijana Sorgić, članica JOB. Čestitamo Tijani Sorgić na ovom izuzetnom delu i u nastavku dajemo kraću informaciju o ovoj izvanrednoj knjizi.

Knjiga se na 350 strana bavi demistifikovanjem intencija palestinske samouprave i metodama indoktrinacije palestinskog stanovništva, definisanjem i pojmovnim mapiranjem terorizma, distinkcijom između terorizma i drugih oblika političkog nasilja, generisanjem doktrine džihada radikalnih islamista i genezom formulisanja istog kroz vekove, razvojnim fazama islamskog prava, reformom islama kao inicijalnom tačkom radikalizacije i generisanja salafističkog džihadizma, terorističkim organizacijama u okruženju Izraela i njihovim strategijama u procesu donošenja odluka i postavljanja ciljeva, posledicama sporazuma sa Iranom, državom koja koordinira i finansira terorizam, na bezbednost Izraela, prvom i drugom intifadom i antisemitizmom kao kvintesencijalnom tačkom okupljanja radikalnih islamističkih elemenata.

Knjiga se može nabaviti u kancelariji Saveza za rad sa strankama Kneginje Ljubice 14.


Vredni istraživač jevrejskog nasleđa u Šidu, Sremu i Vojvodini, Radovan Sremac, u 2019. godini je objavio tri nove knjige sa jevrejskom temom. Uz čestitke, u nastavku dajemo kraću informaciju o sadržajima svake od njih:

„Jevrejske porodice u Novom Sadu i okolini / Jewish Families in Novi Sad and the surroundings”

Pregled svih jevrejskih porodica koje su naseljavale Novi Sad i neposredno okruženje od početka 19. veka do 1930. godine. Knjiga sadrži genealoške podatke za 572 porodice sa ovih prostora iz gotovo pedeset mesta. Osnovu rada čine kompletno prepisane matične knjige rođenih, venčanih i umrlih do 1930. godine koje sadrže ukupno 5209 upisa. Direktno ili indirektno, knjiga obuhvata blizu 10.000 osoba koje su ubeležene u novosadske jevrejske matične knjige u periodu 1852-1930. godine kao i u popisu novosadskih Jevreja iz 1848. godine koji je ovde prvi put publikovan. Knjiga je štampana dvojezično na srpskom i engleskom jeziku, i to zahvaljujući finansijskim sredstvima Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada i autora knjige lično. 

Knjiga se može nabaviti u kancelariji Saveza za rad sa strankama Lomina 32-34.


„Jevrejske porodice u Bačkoj Palanci i okolini / Jewish Families in Bačka Palanka and the surroundings”

Prva monografija o nekad izuzetno jakoj jevrejskoj zajednici u bačkopalanačkom rabinatu. Jevrejske matice su sačuvane fragmentarno, 1851-1895. godine i one su kompletno prepisane i publikovane ovde. Takođe, u knjigu su uneti i podaci iz državnih matičnih knjiga za Bačku Palanku 1895-1906. godine. Sve ukupno, u delu se nalaze podaci za nešto preko 4000 Jevreja iz 202 porodice iz sledećih mesta: Bačka Palanka, Bački Petrovac, Bačko Novo Selo, Begeč, Čelarevo, Gajdobra, Gložan, Maglić, Mladenovo, Obrovac, Parage, Plavna, Silbaš, Srbobran i Tovariševo. U knjizi je publikovan i plan jevrejskog groblja u Bačkoj Palanci sa 419 spomenika sa preko 500 sahranjenih koji je napravio autor knjige na osnovu zatečenog stanja februara meseca 2019. godine. Knjiga je štampana dvojezično na srpskom i engleskom jeziku, i to zahvaljujući finansijskim sredstvima autora knjige.

Knjiga se može nabaviti u kancelariji Saveza za rad sa strankama Lomina 32-34.


 
„Holokaust u Sremu - građa”

Knjiga sadrži 581 prijavu imovine koje su Jevreji na teritoriji Nezavisne države Hrvatske morali da podnesu počevši od 5. juna 1941. godine. U pitanju je originalna i do sada nepublikovana arhivska građa o Holokaustu iz fondova Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. U knjizi su obuhvaćena sledeća mesta na teritoriji Srbije: Beočin, Beška, Čerević, Erdevik, Golubinci, Inđija, Ljuba, Neštin, Novi Slankamen, Petrovaradin, Ruma, Sot, Sremska Mitrovica, Šid i Zemun. Takođe, u knjizi se nalaze i prijave imovine četiri jevrejske opštine na teritoriji srpskog dela Srema. Projekat je realizovan zahvaljujući finansijskoj podršci Saveza jevrejskih opština Srbije iz sredstava dobijenih na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Knjiga je štampana na srpskom jeziku.

Knjiga se može nabaviti u kancelariji Saveza za rad sa strankama Lomina 32-34.   Prilog građi za istoriju o Jevrejima Kruševca

Bibliografija knjiga koje svojim sadržajem govore o temi Jevreja u Srbiji, bogatija je za još jedan naslov. Reč je o knjizi “Prilog građi za istoriju o Jevrejima Kruševca” koju kao koautori potpisuju Aron Albahari, Sava (Saul) Šaronjić i, nažalost sada već pokojni, Slavoljub Šaronjić.

Ne tako obimna (50 strana) ali zbirom datih informacija zanimljiva i bogata, ova knjiga posvećena je Jevrejima Kruševca i okoline kroz prikaz opštih istorijskih i političkih prilika koje su diktirale njihov status i pravo na život i rad u gradovima i varošima u unutrašnjosti Srbije. Reč je o vremenu vladavine dinastije Obrenovića i posle, pa sve do Drugog svetskog rata. Njen sadržaj ujedno opisuje i sudbine jevrejskih porodica i pojedinaca, koji su ili živeli u Kruševcu, ili neko vreme, nošeni određenim životnim i poslovnim sudbinama, boravili u ovom gradu, pre svega u vreme između dva svetska rata. Nažalost, dobar deo ovde datih opisa i pojedinačnih i porodičnih sudbina posvećen je i njihovom stradanju tokom Drugog svetskog rata. 

Posebno zanimljiv deo knjige odnosi se na opise okolnosti koje su sredinom 19. veka navele deo Jevreja toga kraja, da pređu na pravoslavlje, ne bi li sačuvali mogućnost da ostanu da žive u gradovima centralne i južne Srbije, i da u njima mogu imati pravo rada i vlasništva nad nekreninama - svojim kućama, radnjam, radionicama. Zanimljive su informacije koje nam govore o njihovom, ipak pokušaju da sačuvaju kakvu takvu vezu sa svojim verskim pa i nacionalnim korenima, i kako se sve to ukupno odražavalo na njihov život. 

Verujemo da će u knjizi izneti zbir prikupljenih, objedinjenih i datih informacija i građe predstavljati vredan izvor za čuvanje uspomene na život i istoriju Jevreja Kruševca.

Knjiga se može nabaviti u kancelariji Saveza, u ulici Lomina 32-34, IV sprat.   
 


Knjiga "Jevrejske porodice u Sremskomitrovačkom i Rumskom rabinatu" 

Obaveštavamo sve zainteresovane da je iz štampe izašla knjiga "Jevrejske porodice u Sremskomitrovačkom i Rumskom rabinatu" autora Radovana Sremca, višeg kustosa–arheologa u Zavičajnoj arheološkoj zbirci Šid pri Narodnoj biblioteci „Simeon Piščević“ Šid.  

Autor ove knjige, Radovan Sremac, vredan je istraživač, između ostalog, i jevrejskog istorijskog i kulturnog nasleđa, i dobitnik je nekoliko nagrada za svoje radove na jevrejske teme, učestvujući na nagradnim konkursima koje organizuje Savez jevrejskih opština Srbije. O autoru je svakako vredno pomenuti i da je, upravo za takav svoj rad, dobitnik i priznanja gradonačelnika Haife (Izrael) za naučno-istraživački rad o istoriji jevrejskih zajednica u Srbiji (2015. godine), kao i priznanja Ministarstva spoljnih poslova Izraela za širenje i unapređivanje srpsko-izraelskog prijateljstva (2016. godine).

Knjiga se može nabaviti u kancelariji Saveza za rad sa strankama Lomina 32-34.


Knjige „Mi smo preživeli“
Svedočenje o Holokaustu na tlu bivše Jugoslavije


Od 2001. godine, kada je štampana prva knjiga edicije “Mi smo preživeli”, na srpskohrvatskom jeziku, u izdanju Jevrejskog istorijskog muzeja i Saveza jevrejskih opština Jugoslavije (sada Srbije), izašle su još tri, a peta je u pripremi. Prve dve su odštampane i na engleskom jeziku. One sadrže pojedinačna svedočenja Jevreja sa prostora bivše Jugoslavije koji su preživeli Holokaust.

Pre Drugog svetskog rata, na teritoriji tadašnje Jugoslavije živelo je 82.242 Jevreja. U njemu je ubijeno oko 67.500 ili preko 80% tadašnje jevrejske populacije (oko 24.000 u nemačkim koncentracionim logorima izvan Jugoslavije, oko 39.000 u koncentracionim logorima na teritorijama okupirane Jugoslavije, oko 1.300 kao učesnici pokreta otpora-partizani, a oko 3.000 po raznim zatvorima, kao taoci i od pojedinačnog terora). Oko 2.500 Jevreja je preživelo skrivajući se ili uz pomoć lokalnog stanovništva.

Nigde Jevreji nisu u tolikom broju aktivno učestvovali u borbenim jedinicama protiv nacizma kao u Jugoslaviji. U narodnooslobodilačkom pokretu je bilo 2.993 borca, a još 1.579 Jevreja je aktivno podržavalo pokret otpora. Od svih naroda koji su tada živeli u Jugoslaviji, u odnosu na ukupnu populaciju, Jevreji su imali najveći procenat učesnika u pokretu otpora. Deset učesnika pokreta otpora je proglašeno narodnim herojima, a 149 su borci od 1941. godine,  nosioci Partizanske spomenice.

Svedočenja u ovim knjigama su iskustva iz koncentracionih, zarobljeničkih i drugih logora, sa prinudnog rada, internacije, iz partizanskog pokreta otpora, dok ostala slikovito prikazuju različite načine preživljavanja u tim mračnim vremenima. Ona ukazuju na izuzetnu hrabrost, izdržljivost, pa i snalažljivost jevrejskih žena, muškaraca i dece u borbi da prežive. Opisana je i pomoć hrabrih, humanih ljudi, nejevreja, od kojih je do sada, sa teritorije bivše Jugoslavije, 281 proglašen za „Pravednika među narodima”. Mada su stradanja jevrejskog naroda na tom području dobro dokumentovana, građani zemalja pređašnje Jugoslavije i drugi slabo su obavešteni o tome.

Svedočenja u ovim knjigama napisana su dokumentovano, precizno, ali na jednostavan i topao način. Redakcija se strogo držala autentičnosti jezika i svedočenja. Priložen je veći broj originalnih fotografija i kopija dokumenata. Knjige “Mi smo preživeli” mogu da se koriste u naučno-istrazivačke svrhe, ali i kao zanimljivo štivo za brojne čitaoce, posebno mlade koji će u njima ne samo saznati o užasima genocida nego i primiti snažnu poruku da se oni ne smeju ponoviti nijednom narodu.

Obaveštavamo zainteresovane da se knjige edicije Mi smo preživeli … Jevreji o Holokaustu, Beograd 2001 – 2009, mogu nabaviti u Jevrejskom istorijskom muzeju. E-adresa Muzeja: muzej@eunet.rs

Revolucionarni potez Beograda: Simbol strašnog zločina umesto tržnog centra

Razum je nadvladao, ovo je revolucionarna odluka, jako nas ohrabruje ovaj potez Grada Beograda, umesto tržnog centra, u Topovskim šupama na ...

DETALJNIJE
Čas istorije: logor Topovske šupe

O nacističkom koncentracionom logoru za Jevreje i Rome iz Banata i Beograda i dalje se malo zna, lokacija je odavno privatizovana a izgradnja memor...

DETALJNIJE
Parašat Emor 5781: Obraćanje rabina (VIDEO)

Poslušajte ovonedeljno obraćanje rabina na temu Parašat Emor 5781. Obraćanje možete pogledati u sledećem videu. ...

DETALJNIJE
U Novom Sadu obeležena je 77 godišnjica deportacije novosadskih Jevreja

U Novom Sadu obeležena je 77 godišnjica deportacije novosadskih Jevreja. Prema dostupnim podacima, za vreme Drugog svetskog rata u logorima ...

DETALJNIJE