Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Vesti iz sveta i Izraela

Pismo predsednika EJC Moše Kantora predsedniku Skupštine Portugalske Republike
15.7.2020.

Predsednik Evropskog jevrejskog kongresa dr. Moše Kantor uputio je pismo Eduardu Feru Rodrigezu, predsedniku Skupštine Portugalske Republike, u kome ga poziva da obezbedi da zakon donesen 2013. godine kojim se sefardskim Jevrejima pruža mogućnost da podnesu zahtev za dobijanje portugalskog državljanstva ne bude ugrožen nedavnim pokušajima da se usvoje amandmani koji bi naneli štetu u smislu primenljivosti, namere i duha originalnog zakona.

„Pozivam vas da izmenite administrativne nedostatke u primeni ovog istorijskog zakona, a da pri tom ne dozvolite urušavanje onog što je suštinsko: otvaranje stvarnog, ostvarivog puta do državljanstva Portugalske Republike potomcima progonjenih portugalskih sefardskih Jevreja," napisao je dr Kantor.

"Taj akt tolerancije i pomirenja je i danas podjednako relevantan, simboličan i inspirativan za druge narode, kao što je bio i kada je usvojen pre pet godina." 
Poslednjih godina, primetan je porast broja zahteva sefardskih Jevreja za dobijanje  portugalskog državljanstva, a neki poslanici traže načine kako da smanje taj broj, i predlažu da podnosioci zahteva moraju da žive u Portugalu ili da imaju „efektivnu vezu“ sa ovom  zemljom.

„Mnoge predložene izmene zakona umanjuju ono što je bilo jedinstveno u njegovoj mudrosti i velikodušnosti", napisao je dr Kantor. „Ovaj zakon je mudar, jer pokazuje spremnost Portugala da lekcije istorije pretvori u izvor pomirenja. Velikodušan je jer pokazuje da su i danas, u doba nacionalizma, parohijalizma i netolerancije, neke zemlje spremne da dele ono što im je najdragocenije - svoju nacionalnu zajednicu - da bi to pomirenje postalo živa i ostvarljiva realnost.“ 
„Portugal  širom sveta s pravom dobija pohvale i od  Jevreja i ne-Jevreja zbog ovog zakonodavstva. Kao jevrejski lider, često slušam o tom zakonu i kako se on direktno suprostavlja  rastućoj plimi antisemitizma u Evropi i šire." dodaje Kantor.

Dr Kantor je takođe izrazio zabrinutost zbog glasova koji se čuju u Portugalu i koji iznose problematične tvrdnje tokom rasprave o amandmanima na zakon.
„Znamo da nam se velika većina ljudi pridružuje u osudi pokušaja da se podstakne protivljenje zakonu postavljanjem nedostojnih komentara u vezi „komercijalizacije zakona“, nastavlja  dr Kantor, „i pozivam portugalski narod da ne upada u zamku antisemitskih stereotipa i starih predrasuda." 

 „Portugalci i Jevreji imaju duge i istorijske veze, poreklo i baštinu koje dele milioni ljudi u Portugalu. Znam da je ovim zakonom i zakonom kojim se uvažava  dan komemoracije žrtvama Inkvizicije stvoren novi most  nade za ponovno povezivanje naših naroda nakon više vekova, i nadam se da će naši odnosi postati još jači u godinama koje dolaze .”
 

U nastavku prenosimo pismo i na engleskom jeziku:

European Jewish Congress President Dr. Moshe Kantor has written to Portugal’s President of the Assembly of the Republic Eduardo Ferro Rodrigues, calling on him to ensure that a law passed in 2013 which provides Sephardi Jews with the possibility to apply for Portuguese citizenship is not harmed by recent attempts to pass amendments which would damage the applicability, intention and spirit of the original law.

“I urge you to amend the administrative flaws in the implementation of this historic law without losing sight of, or endangering, what is essential: the opening of a real, achievable path to citizenship of the Portuguese Republic to the descendants of persecuted Portuguese Sephardic Jews,” Dr. Kantor wrote. “This act of tolerance and reconciliation is as relevant, symbolic and inspiring to other nations as it was when it was approved five years ago.”

In recent years there has been a discernible increase in the number of applications by Sephardi Jews for Portuguese citizenship, and some parliament members have sought ways to stem the numbers, including proposing that applicants must reside in Portugal or have a “effective connection” to the Iberian nation.

“Many of the amendments to the law that have been proposed diminishes what was unique in its wisdom and generosity,” Dr. Kantor wrote. “It is wise because it demonstrates Portugal’s willingness to turn the lessons of history into a source of reconciliation. It is generous because it demonstrates that, in an age of nationalism, parochialism and intolerance, some countries are willing to share what is most precious – their national community – in order to make that reconciliation a living and lived reality.”

“Portugal is rightly praised all over the world, by Jews and non-Jews alike, for this legislation. As a Jewish leader, I often hear about it and how it stands in stark contrast to the rising tide of antisemitism in Europe and beyond.” Kantor added.

Dr. Kantor also expressed concerns about voices in Portugal who are using problematic allegations during the debate surrounding amendments to the law.

“We know that the vast majority of people join us in condemning attempts to arouse opposition to the law by making unworthy comments regarding the ‘commercialization’ of the law”, Dr. Kantor continued, “and I call upon the Portuguese people not to fall into the trap of antisemitic stereotypes and old prejudices.”

“The Portuguese and Jewish people have long and historic ties, and an ancestry and heritage shared by millions of people in Portugal. I know that with this law and the law to recognize a day of commemoration for the victims of The Inquisition a new and hopeful bridge has been created to reconnect our people after many centuries, and I hope relations will only be strengthened in the years to come.”

 


Tagovi

Svečani prijem povodom 75 godina nezavisnosti Izraela (FOTO)

Izraelski ambasador Jahel Vilan organizovao je svečani prijem povodom 75 godina nezavisnosti Izraela u Bitef Art Cafeu i tom prilikom je istakao da...

DETALJNIJE
Projekat 80 godina od stradanja pirotskih Jevreja

Projekat 80 godina od stradanja Pirotskih Jevreja , koji je realizovan od strane Udruženja istoričara Pirota, Istorijskog arhiva u Pirotu i Jevrejs...

DETALJNIJE
Imenovan Savet za prevenciju antisemitizma

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić 13. marta 2023. godine, doneo je Rešenje o obrazovanju Saveta za prevenciju antisemitizma, nakon čega j...

DETALJNIJE
JIM: Izložba Portreti i autoportreti iz likovne zbirke Jevrejskog istorijskog muzeja

Povodom manifestacije Muzeji za 10 , najveće muzejske inicijative na teritoriji Srbije, JIM je pripremio ove godine malu ali veoma kvalitetnu izlož...

DETALJNIJE