Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Projekti za 2019. godinu

Odobreni projekti za finansiranje prema pozivu Saveza jevrejskih opština Srbije za 2019. godinu
28.1.2021.

1. Finansiranje naučno-istraživačkih projekata i izdavanje publikacija u vezi sa Holokaustom i drugim zločinima nacista i njihovih saradnika u 2018. godini

1. Mapiranje Holokausta - očuvanje logora Topovske šupe (Centar za primenjenu istoriju) - 700.000 dinara REALIZOVAN

Savezu je dostavljen kompletan finansijski i narativni izveeštaj o utrošenim sredstvima. Projekat je uspešno završen uprkos poteškoćama opšte prirode prouzrokovane epidemijom Kovida-19. Postignuti su svi rezultati i postignut je cilj projekta, da se zaštiti lokacija i podiže svest o istoriji logora.

Materijali su dostupni onlajn na vebsajtu   www.topovskesupe.rs  kako na srpskom tako i na engleskom jeziku .

2. Priča Somborskih porodica za vreme Holokausta - izložba "Tragovi u 30 slika"(JO Sombor) - 350.000 dinara REALIZOVAN

Izložba "Tragovi u 30 slika" otvorena je 21.11.2019. u probnoj sali Narodnog pozorišta u Somboru zajedno sa upoznavanjem somborske publike o predstojećoj predstavi "Semper Idem". Dana 23.11.2019. održana je premijera predstave "Semper Idem" i tada je publika mogla i da vidi izložbu. Planira se da izložba poseti sve jevrejske opštine u Srbiji i da prati i predstavu  na svim turnejama. Više detalja o projektu na linku

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima

3. Digitalizacija knjiga o Holokaustu objavljenih U Srbiji (Udruženje "Jevrejska digitalna biblioteka") - 450.000 dinara REALIZOVAN

Kroz okupljene i standardizovane metapodatke i povezivanje sa sličnim bazama podataka i srodnim institucijama i centrima za izučavanje istorije i tradicije Jevreja, u okviru ovog projakta višestruko je olakšan rad mnogobrojnim istraživačima ove teme. Ostvareni rezultati su: definisana tematska kolekcija radova o Holokaustu, lakše pronalaženje i otvoreni pristup literaturi o Holokaustu, olakšani onlajn pristup, povećana vidljivost i dostupnost pisanih izvora obajvljenih na srpskom jeziku. Više o projektu možete pronaći na linku.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima

4. "Memento"- multimedijalna izložba (JO Subotica) - 240.000 dinara REALIZOVAN

Projekat je obuhvatao istraživanje intervjua, uspomena, dokumenata i pisama, montiranje materijala o Lei Balaš koja je sa 14 godina odvedena u logor. Izložba je otvorena 30.novembra 2019. za vreme trajanja Jesenjeg festivala Jevrejske kulture u Subotici. Više o projektu možete pronaći na linku.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima

5. "Kladovo transport - Kladovo juče, danas, sutra" (Udruženje građana "Trag" Kladovo) - 210.000 dinara REALIZOVAN

Efekti projekta: multikulturalnost i međunacionalna saradnja, jačanje i razvoj svesti i sećanje na tragične žrtve Holokausta, upoznavanje sa verom i tradicijom Jevreja, upoznavanje sa događajem poznatim kao Kladovo transport. Aktivnosti ovog projekta su realizovane 15. i 16 oktobra 2019. godine u vidu radionica za učenike osnovne i srednje škole. Više o projektu na linku

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

6. Vršački Jevreji početkom 40-tih godina XX veka (Centar za kulturnu dekontaminaciju) - 250.000 dinara  ZATVOREN

Zbog epidemiološke situacije u zemlji i uvođenja vanrednog stanja , nosilac projekta Centar za kulturnu dekontaminaciju nije bio u mogućnosti da nastavi sa realizacijom projekta, odnosno da potroši i opravda dobijena sredstva za projekat.  Nosilac projekta Savezu  je vratio sredstva isplaćena za ovaj projekat, čime se ovaj projekat smatra zatvorenim.

2. Finansiranje naučno - istraživačkih projekata i izdavanje publikacija u vezi sa Holokaustom i drugim zločinima nacista i njihovih saradnika u 2019. godini

1. Publikovanje monografije "Holokaust U Sremu - građa " (Radovan Sremac) - 252.450 dinara REALIZOVAN

Projekat "Publikovanje monografije "Holokaust u Sremu - građa", podrazumeva publikovanje dokumentarne građe o Holokaustu prikupljene u toku realizacije projekta finasiranog od strane SJOS za 2019. godinu. Projekat je realizovan 7.11.2019. godine i sada predstoji promocija knjige koja će se realizovati sa teritorijalno nadležnom Jevrejskom opštinom Novi Sad, kao i bibliotekama i muzejima na teritoriji Srema, preko kojih će knjiga biti i distribuirana u javnost. Više o projektu na linku

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

2. Matična knjiga "Jevreji rođeni u Novom Sadu 1884-1948"(JO Novi Sad) - 200.000 dinara  REALIZOVAN

U prva četiri meseca rada na projektu prepisani su podaci iz Matične knjige rođenih Glavnog rabinata u Novom Sadu za period od 1884. do 1948. godine. U prvoj fazi projekta pripremljena je elektronska baza podataka a zatim su uneti podaci o 1621 rođenju. Urađena je transkripcija prezimena sa nemačkog na srpski jezik. U drugoj fazi rada na projektu provereni su prevodi sa mađarskog jezika, nekoliko upisa sa hebrejskog jezika. Više o projektu na linku.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

3. "Istraživanje i digitalizacija dokumenata o iseljavanju jugoslovenskih Jevreja u Izrael 1948-1953" (Jevrejski istorijski muzej) - 523.500 dinara REALIZOVAN

Rezultat ovog projekta je sajt/baza podataka o iseljavanju jugoslovenskih Jevreja u Izrael 1948-1952/3, koji predstavlja "živ" sajt koji može da se dopunjuje novim podacima (uz garanciju onoga koji šalje dopunske podatke) i na kojem programer može da interveniše.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima

4. "Subotički egzodus kretanje članstva JOS 1944-1951" (JO Subotica) - 290.000 dinara REALIZOVAN

U okviru projekta je napravljena prezentacija dana 26.1.2020. u prostorijama JO Subotica. program je obuhvatao otvaranje izložbe koja se satojala iz dva panoa koji obuhvataju fotografije Jugoslovenskog egzodusa -kretanje Jevreja od 1944 do 1952 i osam panoa kretanja članova JO Subotica - Alije od 1944 do 1952. Više o projektu na linku

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima

5. "Znanje - tolerancija" (Udruženje Haver Srbija) - 600.000 dinara REALIZOVAN

Projekat "Znanje - tolerancija" je obrazovni projekat tokom kojeg se kroz edukativne radionice, treninge, komemoracije i konkurs prezentuje jevrejska kultura, tradicija, istorija, Holokaust. Ciljna grupa projekta su bili đaci u školama među kojima je podignut nivo znanja o jevrejskoj kulturi, o očuvanju sećanja na Holokaust.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima

6. Prevod na srpski jezik adaptirane doktorske disertacije dr Eliezera Papa: "Fighting, laughing and surviving the story od the Partisan Haggadah, a unique Passover Parody Composed in the Holocaust" (Relja Dražić, JO Novi Sad) - 326.000 dinara REALIZOVAN

Zbog vanredne složenosti posla knjiga je uz zajednički rad prevodioca i autora posle dva produženja ugovorna roka najzad dobila odobrenje autora za stampu i objavljena je krajem 2020. godine. Knjiga je distribuirana u knjižare u Beogradu i Novom Sadu

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima

7. “Koncepcija, istraživanje i kreiranje aplikacije za pametne telefone o Spomen području Sajmište” - 2.118.700,00 dinara

Savez jevrejskih opština Srbije, u saradnji sa Ambasadom savezne Republike Nemačke u Beogradu, Saveznim ministarstvom spoljnih poslova Nemačke i nemačkim nezavisnim istraživačem dr Kristijanom Šolcelom (Christian Schölzel), realizovao projekat pod nazivom “Koncepcija, istraživanje i kreiranje aplikacije za pametne telefone o Spomen području Sajmište”. Projekat je trajao 2 godine – u toku 2019. godine radilo se na analizi i nacrtu sofvera za pametnu aplikaciju, dok je tokom 2020. godine urađena izrada tekstova i prevoda, nabavka reprodukcija i postprodukcija materijala vezanog za intervjue i implementacija i dokumentacija. Prema projektu je trebalo da se održi javna prezentacija u Berlinu i Beogradu u decembru 2020., ali zbog pandemije koronavirusa to nije učinjeno. 

Saradnici na projektu su bili dr Sanela Šmid (Sanela Schmid), istoričar, dr Milan Koljanin, istoričar, i Aleksandar Volmar (Alexander Vollmar), IT stručnjak.

Ukupna vrednost projekta je iznosila 56.000,00 evra. Savez jevrejskih opština Srbije je za finansiranje ovog projekta izdvojio i platio 2.118.700,00 dinara.

Zbog svoje izuzetne važnosti, ovaj projekat nije prošao važeću proceduru za finansiranje ili sufinansiranje projekata po internim i javnim pozivima Saveza jevrejskih opština Srbije prema Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta bez živih zakonskih naslednika, nego je razmotren, usvojen i odobren Odlukom Izvršnog odbora SJO Srbije donetoj na 148 sednici od 25.8.2019. godine. 

3. Finansiranje projekata održavanja tradicije i kulturnih manifestacija Jevreja u Srbiji za 2019. godinu

1. Dokumentarni film "100 godišnjica Saveza jevrejskih opština Srbije" (Agencija "Svitac SN" Beograd) -199.065 dinara (U toku na osnovu aneksa) REALIZOVAN

U okviru projekta prikupljeni su podaci, dokumenti i fotografije o aktivnostima SJOS i Srbije koji se nalatze u arhivi JIM Beograd, istraženi su filmski prilozi "Filmskih novosti" sa kojima raspolaže JIM i izvršen odabir priloga koji će se koristiti, snimljeni su intervjui i kratki prilozi. Rezultat ovog projekta je film u trajanju od 1 sat i 22 minuta.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

2. "Jevrejska osnovna škola u Novom Sadu 1900-1921"(Udruženje građana Tikun) - 375.000 dinara REALIZOVAN

Projekat se sastoji iz fotografisanja / skeniranja dokumenata, njihove obrade i tekstualne i digitalne prezentacije. Ovi koraci u početku su se odvijali zasebno, zatim sinhronizovano, da bi se na kraju isprepletali. U Istorijskom arhivu Novog Sada skenirane su sve sačuvane upisnice, dnevnici i knjige protokola za školske godine 1900/1901 do 1920/1921. Ukupno je skenirano 2647 listova. Dnevnika ima ukupno 2315 skeniranih listova, Upisnica 241 i Protokola upisanih đaka 91 list. Projekat je uvršten u aplikaciju za mobilne uređaje Jevrejskog kulturnog nasleđa Novog Sada.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

3."Jevrejski kuvar"- drugo dopunjeno izdanje (Jevrejski istorijski muzej)- 350.000 dinara REALIZOVAN

Izdavački projekat Jevrejski kuvar, drugo dopunjeno izdanje predstavlja tematski usmerenu publikaciju koja sadrži recepte tradicionalne jevrejske kuhinje (aškenaske i sefardske), kao i jela modernog Izraela, koja se pripremaju za određene verske praznike. Partner JIM u ovom izdavačkom produktu je godpođa Dijamanti Kovačević Beraha, koja je ujedno i autor kuvara. Više o projektu na linku.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

4. "Beogradski Jevreji i njihova zanimanja od kraja 19.veka do Drugog svetskog rata" (Jevrejski istorijski muzej) -249.445 dinara REALIZOVAN

Ova knjiga ne spada u stručnu literaturu ali svakako sadrži niz veoma zanimljivih i korisnih podataka o ekonomskim prilikama beogradskih Jevreja u navedenom periodu. Knjiga ima 205 strana, tiraž je 300 primeraka, a prvi pute je predstavljena publici u okviru redovnog skupa članstva JOB "Zlatno srce".Više o projkektu na linku

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

5. Izdavanje i promocija drugog etno albuma džez grupe Istanbul najt pod nazivom "Laila" (Udruženje Banatartmuzika, Roni Beraha) - 166.500 dinara (U TOKU, na osnovu aneksa) REALIZOVAN

Projekat je podrazumevao rad sa mladim perspektivnim muzičarima kojima je pružena šansa da se pokažu. Promocija albuma je počela vrlo dobro sa koncertima u zemlji i inostranstvu koji su naišli na veliki odziv publike. Više o projektu na linku

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

6. "Akva sagrada-svetinja vode" (Jevrejski istorijski muzej) - 380.950 dinara REALIZOVAN

U pitanju je složen umetnički projekat koji obuhvata multimedijalnu izložbu i monografiju katalog Akva sagrada - Svetinja vode, i dokumentarno - umetnički film Quantum of Clean. Autor izložbe i filma je Gabrijela Nikolić, srpska i knadska umetnica jevrejskog porekla, koja je uradila i grafičku pripremu za štampu monografije/kataloga. Više o projektu na linku.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

7."Jesenji festival jevrejske kulture" (JO Subotica) - 320.000 dinara REALIZOVAN

Pripreme za festival su počele u aprilu - maju kada su ugovoreni nastupi i kasnije potpisani ugovori. Poslovi su se intezivirali u septembru i oktobru kada je pripreman promtivni materijal i realizovane markentiške aktivnosti, od kojih je najznačajnija konferencija za novinare u subotičkom Press centru 15. oktobra 2019. godine. Svi programi festivala koji je pratilo preko 3000 osoba i vodeći nacionalni mediji realizovani su po planu. Efekat festivala je premašio očekivanja, Jesenji festival jevrejske kulture sa kvalitetnim programima se izborio da postane subotički brend i da se sa nestrpljenjem iščekuje.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

Napomena: Savez jevrejskih opština Srbije je isplatio prvih  50% sredstava od odobrenog iznosa svim nosiocima projekata sa kojima je potpisan ugovor

Odluka o usvajanju Izveštaja o stanju i izvršenju odobrenih projekata SJOS u periodu 01.01.-14.06.2020.


Tagovi

Otkrivena spomen-ploča stradalim somborskim Jevrejima u Drugom svetskom ratu

U znak sećanja, povodom 80 godina od stradanja somborskih Jevreja, na nekadašnjoj zgradi Svilare na Trgu Koste Trifkovića, prvi put je otkri...

DETALJNIJE
Delegacija iz Pirota u poseti Savezu jevrejskih opština Srbije

Na poziv vrhovnog rabina Srbije Isaka Asiela, 5.aprila 2024. gosti Saveza jevrejskih opština Srbije bili su gradonačelnik Pirota mr Vladan V...

DETALJNIJE
68. nagradni konkurs SJOS

Savez jevrejskih opština Srbije raspisuje 68. nagradni konkurs za radove sa jevrejskom tematikom iz oblasti:1) KNJIŽEVNOST (roman, pripovetk...

DETALJNIJE
Specijalno pismo ministra spoljnih poslova Izraela upućeno Braći i Sestrama u svim jevrejskim zajednicama širom sveta

MINISTAR SPOLJNIH POSLOVAJerusalim, 20. Mart, 2024. Predmet: Specijalno pismo ministra spoljnih poslova Izraela upućeno Braći i Sestrama u svim j...

DETALJNIJE