Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Projekti za 2018. godinu

Izveštaj o odobrenim projektima za finansiranje prema pozivu Saveza jevrejskih opština Srbije za 2018. godinu

1. Finansiranje naučno-istraživačkih projekata i izdavanje publikacija u vezi sa Holokaustom i drugim zločinima nacista i njihovih saradnika u 2018. godini

1. Jevreji Novog Pazara i okoline (istraživanje priprema i štampa knjige) (Mento Mentović) 300.000 - REALIZOVAN

Štamparija „Lion“ je izvršila sve dogovorene aktivnosti u planiranim rokovima i pripremila za štampu knjigu koja je odštampana u 300 primeraka. Knjiga je isporučena izdavaču JIM, Narodnoj biblioteci Srbije dostavljeno je šest obaveznih primeraka publikacije. Od prikupljenog materijala sa kojima je autor raspolagao i materijalima sa kojima je raspolagao koautor, završeno je 100% planiranog teksta i projekat je uspešno završen. Ostalo je da se u dogovoru sa izdavačem organizuje prezentacija. Krajni proizvod ovog projekta je knjiga koju možete pogledati na linku.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

2. „Dokumentarni filmovi na temu „Logorski dnevnik Boriške Štark“ i „Hladni krematorijum Ebenzea“” (Belafons) 856.000 - REALIZOVAN

Snimanje dokumentarne reportaže (dve epizode) pod nazivom: 1. Logorski dnevnik Boriške Štark i 2. Hladni krematorijum Ebenzea je planirano da se realizuje u dve faze. Prva faza je obuhvatala intervjue sa novinarima, istoričarima i istraživačima Holokausta kao i prikupljanje prethodno snimljenih materijala (Novi Sad, Aušvic - Birkenau, Ebenze, Mathauzen). Druga faza je podrazumevala posetu muzeju Holokausta u Beču, Štrashof - memorijalnu ceremoniju za žrtve tranzitnog logora za strane prisilne radnike kao i posetu Mathauzenu, Ebenzeu. Krajnji produkt ovog projekta su dva filma, više detalja na linku

      Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.


3. Mapiranje Holokausta – logor Topovske šupe 500.000 - REALIZOVAN

U periodu od 22. oktobra do kraja decembra 2018. urađeno je arhivsko istraživanje, snimanje relevantne dokumentacije, fotografisanje sadašnjeg stanja lokacije..sve kao deo planirane aktivnosti - mapiranje lokacije logora Topovske šupe i povezanih lokacija. Prateći tekstovi, arhivska dokumentacija, fotografije i drugi materijali su postavljeni na vebsajt www.topovskesupe.rs. koji je izgrađen tokom trajanja projekta za potrebe  postavljanja digitalizovane građe. U okviru projekta su organizovana i javna vođenja na lokaciju logora, prvo takvo vođenje je organizovano 31. marta a drugo 15. juna 2019. godine

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

4. Srpsko izdanje knjige Stejna Vervata – Holokaust, War and Transnational Memory: Testimony from Yugoslav and Post – Yugoslav Literature (Institut za filozofiju) 240.000 - REALIZOVAN

Ovaj projekat omogućava prevod na srpski jezik i objavljivanje aktuelne knjige uglednog međunarodnog slaviste sa univerziteta u Oslu Stejna Vervata. Cilj projekta koji se sastojao iz tri faze je da se ova izuzetna aktuelna studija prevede i da se na ovaj način šira naučna i stručna javnost i najšira čitalačka publika upozna sa ovim delom o narastanju, starhotama i posledicama Holokausta u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Napomena: Knjiga je još u fazi štampanja, kada bude završena, na sajtu će biti objavljena naslovna strana.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.


5. Život Jevreja u Beloj Crkvi pre Holokausta i sam početak Holokausta (1933-1941) 390.000 - REALIZOVAN

Projekat "Život Jevreja u Beloj Crkvi pre Holokausta i sam početak Holokausta" zamišljen je kao kraći prikaz života Jevrejske zajednice u Beloj Crkvi između dva svetska rata, sa posebnim osvrtom na situaciju koja se u ovoj maloj situaciji menja dolaskom nacista na vlast u Nemačkoj 1933. godine i kasnije, kada nemačka vojska okupira Srbiju. Celokupni rad na ovom projektu zasnovan je na istraživanju građe u arhivama Bele Crkve, Pančeva, Beograda i Novog Sada. Krajni produkt ovog proizvoda u vidu ukoričenog istraživanja kojer nije planirano da bude izdato u vidu knjige, nalazi se u kancelarijama Saveza.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

6. Dokumentovanje Holokausta na prostoru srpskog dela Srema (Šid) 83.640 - REALIZOVAN

Projekat „Dokumentovanje Holokausta na prostoru srpskog dela Srema“ podrazumevao je istraživanje fondova u Hrvatskom državnom arhivu koji se odnose na period Holokausta i fotografisanje i kopiranje dokumenata. U periodu od 2. do 7. decembra 2018. godine rukovodilac projekta Radovan Sremac otputovao je u Zagreb. Prilikom boravka u Hrvatskom državnom arhivu u periodu od 5 radnih dana pregledana su dva fonda koja sadrže građu vezanu za Holokaust u Sremu. U prvom fondu je pronađeno ukupno 15 dokumenata za Srem, dok je u drugom za potrebe realizacije projekta od pregledanih 791 fotografisano 646 dosijea Jevreja iz Šida, Sremske Mitrovice, Rume, Zemuna, Nove Pazove, Inđije, Beške. Krajni produkt ovog projekta je knjiga, više detalja možete pogledati na linku.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

7. Drugo dopunjeno izdanje foto-monografije JEVREJSKI ISTORIJSKI MUZEJ U BEOGRADU (JIM) 370.712 - REALIZOVAN

Prikupljanje podataka o svim značajnim događajima i muzejskim aktivnostima koji su se odigrali od prvog izdanja 2010. do kraja 2018., i na osnovu toga izrada jasnih i zanimljivih tekstova. Od šest poglavlja, tekstovima su dopunjena tri poglavlja: O izložbama Jevrejskog istorijskog muzeja, Izdavačka delatnost Jevrejskog istorijskog muzeja, Posebne aktivnosti i manifestacije Jevrejskog istorijskog muzeja. Vršen je odabir foto –materijala, skeniranje i obrada materijala. Projektom je predviđen tiraž od 750 primeraka, pun kolor. Promocija zakazana za maj 2019. u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Krajni proizvod ovog projekta je monografija, više detalja možete pogledati na linku

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

8. Obrada arhivske građe Jevrejske opštine Novi Sad iz 1945-46 godine (JONS) 200.000 - REALIZOVAN

18. januara 2019. godine JONS je sklopila Ugovor o pružanju konsultantskih usluga za realizaciju projekta "Obrada arhivske građe Jevrejske opštine Novi Sad iz 1945-46 godine" sa Agencijom Ad-Olam.
U okviru rada pregledana su uverenja i potvrde izdate članovima JONS-a. Podaci su ispisani na stotinak stranica. Radi se o ljudima koji su se posle rata vraćali iz deportacije, izbeglištva i nisu imali nikakva lična dokumenta.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

2. Finansiranje projekata u vezi sa izučavanjem i dokumentovanjem perioda Holokausta u Srbiji i obeležavanjem značajnih datuma iz perioda Holokausta i komemoracijama u Republici Srbiji za 2018. godinu

1. Da se nikad ne zaboravi, Holokaust, da se nikad ne ponovi – muzika piše sećanja, protiv predrasuda, diskriminacije, Antisemitizma, rasizma, ksenofobije..za toleranciju (Srpsko – jevrejsko pevačko društvo) 350.000 - REALIZOVAN

U okviru projekta realizovano je 7 edukativnih tribina od čega pet u Beogradu, jedna u Kragujevcu i jedna u Inđiji. prilikom svakog gostovanja rađena je anonimna anketa koja daje opštu sliku koliko mladi znaju o Holokaustu i jevrejskoj zajednici u Srbiji, šta misle o diskriminaciji, rasizmu, antisemitizmu

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

2. Izrada bibliografije naučnih radova o nacističko – ustaškom koncentracionom logoru Zemun na starom Sajmištu (1941-1944) 353.400 - REALIZOVAN

Projekat je obuhvatao prikupljanje i bibliografsku obradu podataka o naučnim radovima koji se odnose na istoriju nacističko -ustaškog koncentracionog logora Zemun na Starom Sajmištu. Projekat je namenjen stručnoj javnosti, naučnim radnicima i drugim istraživačima koji se bave proučavanjem Holokausta

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

3. Odlazak – april 1944 350.000 - REALIZOVAN

U mesecu decembru, januaru i februaru istraživački tim ljudi koji je angažovan napravio je tekst pod nazivom „Kad tišina odjekne“. Radni naziv pod kojim je konkurisano za projekat je „Odlazak april 1944. godina“. U toku meseca juna, jula i avgusta održaće se i prezentacija iste knjige po Jevrejskim opštinama i svaka opština, kao i Savez jevrejskih opština Srbije će dobiti po par primeraka knjige. Krajnji produkt ovog projekta je knjiga, više na linku.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

4. Adresat nepoznat (Stefan Sablić) 798.000 - REALIZOVAN

Predstava "Adresat nepoznat" po romanu Katrin Kresma Tejlor premijerno je odigrana 27. januara (kako je i bilo predviđeno po projektu) u spomen žrtava Holokausta, u sinagogi pred velikim brojem gledalaca. U predstavi igraju popularni glumci Marko janketić i Stefan Trifunović. Predstava nakon dva izvođenja započinje svoj dalji put, u saradnji sa Ministarstvom prosvete u planu su izvođenja za srednje škole kao i za više razrede osnovne škole. Više o projektu pogledajte na linku

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima

3. Finansiranje projekata održavanja tradicije i kulturnih manifestacija Jevreja u Srbiji za 2018. godinu

1. Korak napred 2018 (JOZR) 370.000 - REALIZOVAN

Prvi deo projekta održan je u Narodnom pozorištu koncertom orkestra Shira u'tfila predvođen Stefanom Sablićem. U velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanin 26. januara održana je predstava "Ledene doktrine - varijacije na temu nemačke retorike" u izvođenju pozorišne trupe Metanoia Artopedia iz Segedina. Predstava bira neobično estetsko predstavljanje Holokausta, umesto na perspektivu žrtava, fokusira se na počinioce, odnosno na njihov način razmišljanja i upotrebu jezika, na jezičku propagandu koju je Viktor Klemperer, književnik iz Drezdena koji je preživeo Drugi svetski rat, nazvao Jezik Trećeg rajha, dovoljno snažnu da masovno zamuti razum prosečnog građanstva. Više detalja o realizovanom projektu na linku.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima

2. Snimanje audio CD-a (Hašira) 200.000 - REALIZOVAN

Obavljene su pripreme za snimanje. U ovim fazama je učestvovalo oko 80 osoba (pevači, solisti, dirigent, instrumentalna pratnja, snimatelji zvuka itd). Urađena je faza obrade zvuka i faza pripreme dizajna i dogovora sa štamparijom kao i priprema za umnožavanje kompakt diska. Više o projektu na linku

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima

3. Godišnji koncert folklorne grupe Ma’ajan 200.000 - REALIZOVAN

Pripreme za realizaciju projekta "Godišnji koncert folklorne grupe Maajan" započele su odmah po objavljivanju rezultata ovog konkursa. Pripreme su podrazumevale intezivne probe na kojima su učestvovale sve članice (20 članica) folklorne grupe kao i organizacione aktivnosti. Koncert je zakazan za 16.3.2019. godine u pozorišnoj sali gimnazije "Laza Kostić" u Novom Sadu. Zahvaljujući dobroj organizaciji sam koncert je prošao izuzetno dobro. Više detalja o realizovanom projektu na linku

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima

4. Jevrejska osnovna škola u Novom Sadu 245.000 - REALIZOVAN

U Arhivu Vojvodine pregledan je analitički inventar Fonda 2 Bačko - Bodroška županija sa oko 5000 odrednica, ostali materijal neophodan za projekat prikupljan je u Istorijskom arhivu Novog Sada Fond 1 kao i u Fondovima osnovnih škola. Rad je pisan na osnovu arhivskih dokumenata, priložene su i tabele transkribovanih upisnica za po dve godine iz svake decenije kao prikaz kretanja broja đaka, njihovog uspeha, veličine odeljenja...Tema je važna kao svedočanstvo prošlosti, obrazovanja i života novosadskih Jevreja, ujedno i istorije Holokausta jer su mnogi đaci, njihovi roditelji i rođaci nestali u ovom užasu.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima

5.
Jevrejska škola u Subotici – nastanak i nestanak 370.000 - REALIZOVAN

Po dobijanju projekta "Jevrejska škola u Subotici - nastanak i nestanak" snimljen je istorijsko dokumentarni film u trajanju od 36:01 sa istorijskim tokom školovanja Jevreja od naseljavanja u Subotici do perioda stradanja u Holokaustu. Prikazivanje je održano u prostorijama Jevrejske opštine Subotica u Sali za kulturne događaje. Zbog velikog interesovanja zakazana je ponovna projekcija kao i saradnja sa TV Suboticom i ostalim medijima u okviru prikazivanja filma široj javnosti u okviru istorijskih programa.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

6. Midraša (Haver Srbija) 500.000 - REALIZOVAN   Prikaz faze realizacije projekta

Midraša je projekat koji ima za cilj da učesnicima omogući znanje o jevrejskoj kulturi, religiji i istoriji. U periodu od septembra 2018. do aprila 2019., održano je pet Midraša kurseva. Svaki kurs je okupio u proseku izmešu 30 i 40 učesnika (61 je najveći broj učesnika koji je prisustvovao, a 27 najmanji). Više detalja o projektu na linku.

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

7. Zbirka poezije tri autorke iz Izraela i Srbije na hebrejskom i srpskom jeziku 175.000 - REALIZOVAN

Projekat je u potpunosti realizovan u skladu sa planom. Zbirka tri autorke je objavljena pod nazivom "Zajednička soba". Autorke su Dina Katan Ben Cijon i Riki Daskal iz Izraela i Milosava Pavlović iz Srbije. Knjiga poezije je na srpskom i hebrejskom jeziku, izdavač je Jevrejska opština Pančevo, štampana je u 300 primeraka. Više detalja o projektu na linku.

Odluka o usvajanju izveštaja o stanju i izvršenju odobrenih projekata u 2017 i 2018 godini


Postavljanje obeležja Kamen spoticanja 5.jula u Beogradu

Obaveštavamo čalnove i sve zainteresovane da će postavljanje prvih deset spomen obeležja Kamen spoticanja - Stolperstelne u Beogradu biti od...

DETALJNIJE
Zrenjanin: Spomen obeležje na mestu nekadašnje sinagoge

Jevrejska opština Zrenjanin, u saradnji s Gradom Zrenjaninom, postavila je novo spomen-obeležje na mestu gde se nekada nalazila sinagoga, na...

DETALJNIJE
ŠELAH LEHA 5782: Obraćanje rabina (VIDEO)

Poslušajte ovonedeljno obraćanje rabina na temu ŠELAH LEHA. Obraćanje možete pogledati u sledećem videu. ...

DETALJNIJE
Izložba Pravednici među narodima sa prostora bivše Jugoslavije

Izložba PRAVEDNICI MEĐU NARODIMA SA PROSTORA BIVŠE JUGOSLAVIJEˮ otvorena je u nedelju 19. juna u 11 časova u klubu Tribina mladihˮ Kulturnog...

DETALJNIJE