Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Vera i tradicija

Najčešća muška jevrejska imena
3.11.2020.

Aron, Aharon (Aharon)
A(ha)ron je bio prvi Visoki sveštenik i Mojsijev brat. Aharon je bio poznat po tome što „voli mir i teži miru“. Aharon znači „planina“ ili „sjaj“. (varijacija: Aaron)

Aba (Abba)
Aba znači „otac“. Ovo ime je prvi put steklo popularnost u Talmudsko doba. Najpoznatiji Aba bio je učenjak rodom iz Vavilona iz 4. veka koji se nastanio u Izraelu. (Talmud - Berakhot 24b)

Avram, Avraham (Avraham)
Avram je bio prvi praotac jevrejskog naroda, koji je svoj život posvetio učenju sveta o jednom Bogu. Avram je bio simbol dobrote. Avram znači „otac mnogih naroda“. (Postanje 17: 5) (varijacije: Abraham, Abe, Avram).

Adam
Adam je bio prvi čovek. Reč Adam znači „zemlja.“ (Postanje 2:7)

Akiva
Akiva ima ista slova kao i Yaakov (Jakov), što znači „držan za petu“. Čuveni rabin Akiva živeo je u talmudsko doba. On je bio 40-godišnji pastir koji nije znao  da čita. Jednog dana naišao je na kamen koji je bio izdubljen konstantnim kapanjem vode. Zaključio je: Ako nešto tako mekano poput vode može da ureže rupu u čvrstoj steni, koliko tek može Tora - koja je vatra – da ostavi neizbrisiv utisak na moje srce. Rabi Akiva posvetio se proučavanju Tore, i postao je najveći mudrac svoje generacije, sa 24 000 učenika koji su istovremeno učili kod njega. (varijacija: Akiba)

Aleksadar, Aleksander (Alexander)
Ovo ime je nastalo od Aleksandra Velikog, kralja Makedonije. Talmud govori da je Aleksandar pri susretu sa Prvosveštenikom Hrama u Jerusalimu sjahao sa konja i poklonio mu se. (Aleksandar se gotovo nikada nikome  nije klanjao). Aleksandar je objasnio da je Visokog sveštenika video u snu, što je protumačio kao dobar predznak. Aleksandar je tako u miru  Izrael priključio  svom rastućem carstvu. U znak počasti, mudraci su odredili da svi jevrejski dečaci rođeni te godine (333. p. n. e.) dobiju ime  Aleksandar. I danas je to popularno jevrejsko ime. (varijacija: Sander )

Alon
Alon znači „hrast." Ime Alon pojavljuje se u Bibliji kao Jakovljev unuk (1. Letopisi 4:37).

Alter
Alter na jidišu znači „star“. Tradicionalno, ako se dete rodilo bolesno, dobilo bi ime Alter, kao blagoslov da poživi do starosti.

Amos
Amos je jedan od 12 nižih proroka u Bibliji. Amos znači  „prepun“, što asocira na njegovu veliku mudrost.

Amram
Amram je bio Mojsijev otac i vođa jevrejskog naroda u generaciji koja je prethodila Izlasku iz Egipta. Amram znači „moćna nacija“. (Izlazak 6:18).

Ariel
Ariel znači „lav Božji“ (Isaija 29: 1). Ariel je drugo ime za Jerusalim, a posebno za oltar u Svetom Hramu (Jezekilj 43:15). Ariel je takođe ime anđela sa misijom mira (Isaija 33:7).

Arie (Aryeh)
Arie znači „lav“, kralj zveri. Lav simbolizuje sposobnog i snalažljivog čoveka, koji uvek ugrabi  priliku da učini micvu (vidi Kodeks jevrejskog zakona O.C. 1). Arie je nadimak koji je dobio Juda, kao blagoslov što će biti deo plemena jevrejskih kraljeva (Postanje 49:9). (varijacije: Ari, Arieh).

Ašer (Asher)
Ašer znači „blažen“ ili „srećan“. Ašer je začetnik jednog od 12 plemena, sin Jakova. (Postanje 30:13) (varijacija: Osher)

Avi
Avi znači „moj otac“. Avi je skraćenica imena Avram, odnosno imena prvog patrijarha jevrejskog naroda. (Postanje 17: 5).

Avigdor
Avigdor znači „otac onoga koji je uspostavio granice“ za jevrejski narod. U tom smislu, Avigdor je tradicionalno jedno od Mojsijevih imena. Ime Avigdor se pominje u Bibliji, u 1. knjizi letopisa 4: 4.

Avner
Avner znači „moj otac je moja svetlost“. Avner se u Bibliji pojavljuje kao stric kralja Saula i zapovednik vojske (1. knjiga Samuilova 14:50). (varijacije: Abner, Aviner)

Azriel
Azriel je ime anđela, i ova reč znači „Božji pomoćnik“. Ime Azriel se takođe pojavljuje u Bibliji kao otac vođe plemena Naftali (1. Letopisi 27:19), a takođe i u knjizi proroka  Jeremije 36:26.

Barak
Barak znači „munja“. Barak se u Bibliji pojavljuje kao suprug velike proročice Devore. (Knjiga o Sudijama gl. 4).

Baruh (Baruch)
Baruh znači „blaženi“. Ime Baruh pojavljuje se u Bibliji kao pomoćnik proroka Jeremije. (vidi Jeremija gl. 32).

Bezalel (Betzalel)
Bezalel znači „Božja senka“. Bezalel se u Bibliji pojavljuje kao graditelj Tabernakula, prenosnog svetilišta koje je pratilo jevrejski narod tokom njegovih 40 godina lutanja pustinjom. (Izlazak 31: 2).

Benjamin (Benyamin)
Benjamin znači „sin moje desnice“, čime se naglašava snaga. Benjamin je jedno od 12 izraelskih plemena, i najmlađi od Jakovljevih sinova (Postanje 35:18). (varijacije: Benjamin, Biniamin).

Ben-Sion (Ben-Tzion)
Ben-Sion znači „sin Siona“ ili „sin izvrsnosti“. Ime Ben-Sion pojavljuje se u Talmudu (Eydiot 8: 7). Benzion, Ben-zion, Ben zion, Bentzion, Ben-Tziion.

Berel
Berel je derivativ reči „medved“. Označava snagu i nadimak je za hebrejsko ime Dov (medved). (varijacija: Beril).

Boaz
Boaz znači „brzina“. Boaz se u Bibliji pojavljuje kao Rutin muž i pradeda kralja Davida. (Knjiga o Ruti 2: 1).

Kalev (Calev)
Kalev znači „poput srca“. Kalev se u Bibliji pojavljuje kao jedan od 12 špijuna poslatih da izviđaju zemlju Izrael (Knjiga brojeva 13: 6). Kalev je bio suprug Mirjam, Mojsijeve sestre. (varijacije: Caleb, Kalev).

Karmi (Carmi)
Karmi znači „moj vinograd“. Ime Karmi pojavljuje se u Bibliji kao Jakovljev unuk (Postanje 46:9). (varijacija: Karmi)

Hagai, Hagaj (Chagai)
Hagai znači „moj praznik“. Hagai je bio jedan od 12 nižih proroka u Bibliji. Varijantni oblik ovog  imena pojavljuje se u Bibliji kao Jakovljev unuk (Postanje 46:16). (varijacija: Hagai)

Haim (Chaim)
Haim znači „život“. Ime se prvi put pojavljuje u jevrejskim spisima tokom 12. veka kao jedan od komentatora Tosafota na Talmudu. Predanje kaže da će se Mesija zvati Haim. (varijacije: Chaym, Hyam).

Hanan (Chanan)
Hanan znači „Bio je milostiv“. Ime Hanan pojavljuje se u Bibliji kao vođa plemena Benjamin (1-Letopisi 8:23). (varijacija: Hanan)

Hananija,(Chananya)
Hananija znači „Bog daruje šarm“. Ime Hananija pojavljuje se u Bibliji kao jedan od proroka (Jeremija 28:1).

Hananel (Chananel)
Hananel znači „Bog je saosećajan“. Ime se pojavljuje u Bibliji, gde se pominje i „kula Hananel“ (Jeremija 31:37).  

Hanok, Hanoh (Chanoch)
Hanoh znači „obrazovanje“ ili „posvećen“. Ime Hanoh pojavljuje se u Bibliji kao Kainov sin (Postanje 4:17, 5:18). (varijacija: Henoch)

Hizkijahu, Čiskiahu, Hezekia, Jezekija (Chizkiyahu)
Hizkijahu znači „Bog je moja snaga“. Hizkijahu se u Bibliji pojavljuje kao pravedni izraelski kralj (2-Kraljevi gl. 19-20). (varijacije: Chizikya, Chizkia, Hezekiah)

Dan
Dan znači „sudija“. Dan se u Bibliji pojavljuje kao jedno od 12 plemena, i ime petog Jakovljevog sina (Postanje 30:6). (varijacija: Don)

Daniel
Daniel znači „Bog je moj sudija“, označavajući harmoniju Božjeg saosećanja i pravde. Daniel je služio na dvoru vavilonskog kralja Nabukodonosora  i bio je spasen iz lavljeg brloga, kako je zapisano u biblijskoj knjizi proroka Danila (Daniela)

David
David znači „voljeni“. David je bio drugi izraelski kralj i predak  svih budućih kraljeva, uključujući Mesiju. (1. knjiga Samuilova 17:12). (varijacija: Dovid)

Doron
Doron znači „dar."

Dov
Dov znači „medved“. Dov se u Bibliji pojavljuje kao simbol lukavosti i snage (Tužbalice 3:10). (varijacije: Dov-Ber, Dubi).

Efraim, Jefrem (Ephraim)
Efraim znači „plodan“. Efraim se u Bibliji pojavljuje kao drugi Josifov sin i Jakovljev unuk (Postanje 41:52). (varijacije: Efrayim, Efraim).

Ehud
Ehud znači „voljeni“. Ime Ehud pojavljuje se u Bibliji kao jedan od izraelskih sudija (Knjiga o sudijama 3:15).

Eitan
Eitan znači „snažno teče“ (5. Mojsijeva 21:4). Ime Eitan pojavljuje se u Bibliji kao Judin unuk (1. knjiga letopisa 2: 6). Midraš kaže da je Eitan nadimak i za Avrama, prvog Jevrejina. (varijacija: Ethan)

Elhanan (Elchanan)
Elkanen znači „Bog je milostiv“. Ime Elhanan pojavljuje se u Bibliji kao ratnik u vojsci kralja Davida, koji je pobedio u ključnoj bici protiv Filistejaca (2. knjiga Samuilova 21:19).

Eldad
Eldad znači „voljen od Boga“. Ime Eldad pojavljuje se u Bibliji kao Jevrejin koji je prorokovao za vreme Mojsija (Knjiga brojeva 11:26).

Elazar
Elazar znači „Bog je pomogao“. Ime Elazar pojavljuje se u Bibliji kao sin prvosveštenika Arona (Izlazak 6:23).

Elijezer, Eliezer (Eliezer)
Eliezer znači „moj Bog je pomogao“. Eliezer se u Bibliji pojavljuje kao Avramov sluga (Postanje 15: 2), a takođe i kao Mojsijev sin (Izlazak 18: 4). (varijacije: Lazer, Laser)

Eli, Ilaj (Eli)
Eli znači „uspon“ ili „uzvišeni“. Eli se u Bibliji pojavljuje kao prvosveštenik i poslednji od sudija u Šemuelovo (Samuilovo) vreme (1-Samuilo gl. 1).

Elimeleh (Elimelech)
Elimeleh znači „moj Bog je moj kralj“. Elimeleh se u Bibliji pojavljuje kao muž Naomi (Ruta 1:2).

Eliša (Jelisej) (Elisha)
Eliša znači „Bog će pomoći“ ili „Bog će slušati [našu molitvu]“. Eliša se u Bibliji pojavljuje kao prorok koji je bio glavni učenik proroka Ilije. (videti Drugu knjigu o kraljevima).

Elijahu, Eliahu (Ilija) (Eliyahu)
Elijahu znači „prema Bogu“. Elijahu se u Bibliji pojavljuje kao prorok koji se živ popeo na nebo i ponovo posećuje jevrejski narod pri svakom obrezivanju i pri svakoj večeri (seder) na Pesah . (vidi: Knjiga o kraljevima) (varijacija: Elijah).

Eliakim, Elijakim (Elyakim)
Eliakim znači „moj Bog će uspostaviti“. Eliakim se u Bibliji pojavljuje kao upravnik kraljeve palate (2. knjiga o Kraljevima 18:18).

Emanuel
Emanuel znači „Bog je s nama“. Emanuel se u Bibliji pojavljuje kao ime jevrejskog spasitelja (Isaija 7:14), a takođe se odnosi i na Judino pleme (Isaija 8: 8). Predanje kaže da će se Mesija zvati Emanuel. (varijacija: Imanuel).

Ezra
Ezra znači „pomoćnik“. Ezra je predvodio povratak jevrejskog naroda iz vavilonskog izgnanstva i obnovu Svetog Hrama, kako je zabeleženo u biblijskoj  knjizi Ezrinoj (Jezdrinoj).

Fišel (Fishel)
Fishel na jidišu znači „riba“. Fišel se često povezuje sa imenom Jefrem, jer je Jefrem dobio biblijski blagoslov da bude „plodan poput ribe“ (Postanje 48:16). (varijacija: Fischel).

Fivel
Fivel na jidišu znači „odojče“ ili „dojenje“. Fivel takođe ima konotaciju „svetlost“ ili „sveća“. (varijacije: Fivish, Faivish, Feishiv, Feivel, Fayvel).

Gad
Gad znači „srećno“. Gad se u Bibliji pojavljuje kao jedno od 12 izraelskih plemena, odnosno ime sina Jakovljevog (Postanje 30:11).

Gamliel
Gamliel znači „Bog je moja nagrada“. Gamliel se u Bibliji pojavljuje kao vođa plemena Menaše (Brojevi 1:10), a u talmudsko doba kao ime  poštovanog jevrejskog vođe.

Gavriel
Gavriel znači „Bog je moja snaga“. Gavriel se u Bibliji pojavljuje kao anđeo koji je prorekao rođenje Isakovo (Postanje 18:10), koji je oborio Sodomu (Postanje gl. 19) i koji se javio Danijelu (Danilu) (Danilo 8:16). Tradicionalno, ovaj anđeo ostaje pored naše leve strane dok spavamo noću. (varijacija: Gabriel).

Gedalia (Gedaliah)
Gedalia znači „Bog je veliki“. Gedelia se u Bibliji pojavljuje kao vođa jevrejskog naroda koji je tragično ubijen (2. knjiga o Kraljevima 25:22; Jeremija gl. 40-43).

Geršom (Gershom)
Geršom znači „stranac“. Geršom se u Bibliji pojavljuje kao Mojsijev sin (Izlazak 2:22).

Geršon (Gershon)
Geršon znači „oterati“. Geršon se u Bibliji pojavljuje kao Levijev sin. (Postanje 46:11).

Gidon
Gidon znači „moćni ratnik“. Gidon se u Bibliji pojavljuje kao jedan od izraelskih sudija i ratni heroj koji je pobedio Madijance (Sudije 6:11). (varijacija: Gideon)

Gil
Gil na hebrejskom znači „radost".

Hirš (Hirsh)
Hirš na jidišu znači „jelen“. Ime se često povezuje sa biblijskim Naftalijem, koji se upoređuje sa brzim jelenom (Postanje 49:21). (varijacije: Herschel, Hersh, Hershel, Heshel).

Hilel (Hillel)
Hilel znači „pohvala“. Hilel se u Bibliji pojavljuje kao otac jednog jevrejskog vođe (Sudije 12:13). Hilel je u Talmudu poznat i kao jedan od najvećih rabinskih mudraca.

Ilan
Ilan znači "drvo"

Isur (Issur)
Isur je na jidišu nadimak, drugi naziv za „Izrael“. (varijacija: Isser).

Itamar
Itamar znači „ostrvo palmi“. Itamar se u Bibliji pojavljuje kao Aronov najmlađi sin (Izlazak 6:23).

Kalman
Kalman je skraćenica od Kalonimos, reči koja znači „dobro ime“ u Grčkoj.

Kalonimos (Kalonymos)
Kalonimos je zasnovan na romanizovanom grčkom izrazu za „dobro ime“ („šem tov“). Takođe se može povezati sa  mađarskom rečju  za  „saosećajan“."

Laib, Leib, Liib (Leib)
Laib je jidiš za „lav“. Lav je simbol Jude, plemena jevrejske monarhije (varijacija: Leibel).

Livai, Levi (Levi)
Levi znači „onaj koji prati ili prisustvuje“, aludirajući na ulogu Levita koji su  služili u  Svetom Hramu. Levi se u Bibliji pojavljuje kao jedno od 12 plemena, odnosno sin Jakova i Leje  (Postanje 29:34).

Lior
Lior znači „prema meni (je) svetlost“.

Malkiel
Malkiel znači „Bog je moj kralj“. Malkiel se u Bibliji pojavljuje kao Ašerov unuk (Postanak 46:17).

Manoa, Manoje (Manoach)
Manoa znači „mesto za odmor“. Manoa se u Bibliji pojavljuje kao Samsonov otac (Sudije 13:2).

Matitiahu, Matitijahu (Matitiyahu)
Matitiahu znači „dar Božji“. Matitiahu je ključna figura u priči o Hanuki, kao vođa Makabija. U kabali, Matitjahu ima istu numeričku vrednost (861) kao Beit HaMikdash, Sveti Hram. (varijacija: Mattisyahu)

Medad
Medad znači „prijatelj“. Medad se u Bibliji pojavljuje kao vođa i prorok u Mojsijevo vreme (Brojevi 11:26).

Meir
Meir znači „onaj koji daje svetlost“. Rabin Meir se u Talmudu pojavljuje kao veliki mudrac iz 2. veka. (varijacija: Meyer).

Menahem (Menachem)
Menahem znači „utešitelj“. Menahem se u Bibliji pojavljuje kao jevrejski kralj (2. Kraljevi 15:14). Predanje kaže da će se Mesija zvati Menahem. (varijacija: Menahem)

Menaša, Menaše, Menasa, Manasija  (Menashe)
Menaše znači „uzrok zaborava“. U kabali, Menaše drži moć da odagna zlo. Menaše se u Bibliji pojavljuje kao Josifov sin. (Postanak 41:51) (varijacija: Manasseh)

Mendel
Mendel je jidiški oblik imena  Menahem, što znači „utešitelj“

Mešulam (Meshulam)
Mešulam znači „otkupljen“.

Miha (Micha)
Miha znači „Ko je kao Bog?“ Miha se u Bibliji pojavljuje kao jedan od dvanaest nižih  proroka.

Majkl, Mihael (Michael)
Mihael znači „ko je poput Boga?“ Mihael se u Bibliji pojavljuje kao član plemena Ašer (Brojevi 13:13). Mihael je takođe ime anđela i poslanika Božijeg, čiji je zadatak da postupa kao „branilac“ jevrejskog naroda. Majkl ostaje na našoj desnoj strani dok spavamo noću; desna strana je uvek povezana sa milosrđem i dobrotom. (varijacija: Michoel)

Mordekaj, Mordehaj (Mordechai)
Mordekaj znači „ratnik“. Mordekaj se u Bibliji pojavljuje kao prorok i suprug kraljice Estere, koja je spasila Jevreje u purimskim pričama iz Hamanove genocidne zavere. (varijacije: Mordecai, Motty, Motti)

Moše (Moshe)
Moše je bio najveći prorok ikada, koji je predvodio jevrejski narod na Izlasku iz Egipta i na prijemu Tore na planini Sinaj. Moše znači „izvučen [iz vode]“ (Izlazak 2:10), jer je u prenosnom značenju  Mošeova sudbina bila izvući jevrejski narod iz ropstva. (varijacije: Moishe, Moses.)

Nahšon, (Nachshon)
Nahšhon znači „prorok, vrač“. Nahšhon se u Bibliji pojavljuje kao Aronov šurak i princ Judinog plemena, prvi Jevrejin koji je ušao u Crveno more pre nego što se razdvojilo (Izlazak 6:23).

Nahman (Nachman)
Nahman znači „uteha“. Nahman se u Talmudu pojavljuje kao veliki mudrac koji je živeo u Vavilonu. U kabali, Nahman ima istu numeričku vrednost (148) kao Netzach - večnost.

Nahum (Nachum)
Nahum znači „uteha“. Nahum se u Bibliji pojavljuje kao jedan od dvanaest proroka. (varijacija: Nahum)

Naftali
Naftali znači „rvati se“. Naftali se u Bibliji pominje kao jedno od 12 izraelskih plemena, odnosno šesti Jakovljev sin (Postanje 30:8).

Natan
Natan znači „dao je“. Natan se u Bibliji pojavljuje kao prorok i savremenik kralja Davida (Druga knjiga  Samuilova 5:15). (varijacije: Noson, Nathan)

Nehemia, Nehemija,  (Nechemia)
Nehemia znači „utešen od Boga“. Nehemia je bio vođa jevrejskog naroda tokom povratka iz vavilonskog izgnanstva, kako je dokumentovano u biblijskoj knjizi Nehemia.

Netanel
Netanel znači „dar Božji“. Netanel se u Bibliji pojavljuje kao brat kralja Davida (1. Letopisi 2:14). (varijacija: Nathaniel)

Nisan (Nissan)
Nisan je naziv hebrejskog prolećnog meseca, na koji Pesah pada svake godine. Nisan znači „transparent, barjak“.

Nisim (Nissim)
Nisim znači „čuda (Božija)“

Noam
Noam znači  "prijatan."

Noah, Noa (Noach)
Noah znači „spokoj“ (Postanje 5:29). Noah se u Bibliji pojavljuje kao graditelj Arke, čija je porodica preživela Potop. U kabali je Noah drugo ime za Šabat, dan odmora i spokoja. (varijacija: Noah)

Oren
Oren znači "bor". Jednom se u Bibliji pojavljuje kao ime drveta (Isaija 44:14), a jednom kao vlastito ime (1. Letopisi 2:25), jedan od sinova Jerahmeala iz plemena Juda.

Ovadia
Ovadia znači „sluga Božiji“. Ovadija se u Bibliji pojavljuje kao jedan od dvanaest  proroka. (varijacije: Ovadiah, Obadiah).

Paltiel
Paltiel znači „stvoren od Boga“. Paltiel se u Bibliji pojavljuje kao potomak plemena Isahara (Brojevi 34:26).

Peres, Perez (Peretz)
Peres znači „prodreti". Peres se u Bibliji pojavljuje kao Judin sin (Postanje 38:29).

Pesah (Pesach)
Pesah znači „preći preko“. Pesah je hebrejsko ime za Passover, praznik kojim se slavi jevrejski egzodus iz Egipta, kada je Bog „prešao“ nad jevrejskim domovima tokom pošasti prvorođenih.

Pesahia (Pesachya)
Pesahia potiče od korena „petach“ što znači otvaranje ili vrata. Biblijski Mordekaj se takođe zvao „Pesahia“, jer je otkrivao skrivene stvari (tj. „Otvorio vrata“) i znao je 70 jezika. Pesahia je takođe reč povezana sa Pesahom (Pasha), kada su Jevreji stavljali krv na svoje „dovratnike“ tokom pošasti prvorođenih. Pesahia se takođe pominje u Talmudu kao  ime čoveka koji je bio zadužen za sabirne kutije za dobrovoljne prilog u Hramu.

Pinhas (Pinchas)
Pinhas se u Bibliji pojavljuje kao prvosveštenik, Aronov unuk. Pinhasova hrabrost zaustavila je smrtonosnu kugu, zbog čega mu je Bog dodelio Zavet mira (vidi Knjigu brojeva, gl. 25). Predanje kaže da se duša Pinhasa reinkarnirala kao Ilija Prorok. (varijacija: Phinehas)

Rahamim (Rachamim)
Rahamim znači  „saosećanje"

Rafael
Rafael znači „Bog leči“. Rafael je anđeo isceljenja, koji je posetio Avrama nakon njegovog obrezivanja (Postanje gl. 18). Po predanjima, Rafael boravi iza nas dok spavamo noću. (varijacije: Raphael, Rafoel)

Ruven Ruben (Reuven)
Ruven znači "evo sina!" Ruven se u Bibliji pojavljuje kao jedno od 12 plemena, odnosno Jakovljev prvorođeni sin (Postanje 29:32). Reuben

Selig, Zilih, Zelig (Selig)
Selig na jidišu znači „blažen, srećan“. (varijacija: Zelig)  

Set (Seth)
Set znači „imenovan“. Set se u Bibliji pojavljuje kao Adamov sin, rođen posle Abelove (Aveljeve) smrti (Postanje 5: 3).

Šabtaj, Šabtai (Shabtai)
Šabtaj je derivativ reči  „Šabat“. Ime Šabtaj pojavljuje se u Bibliji kao pripadnik plemena  Levit za vreme Ezre (Ezra 10:15).

Šalom (Shalom)
Šalom znači „mir“. Derivatni oblik Šalum pojavljuje se u Bibliji kao izraelski kralj (2. knjiga o Kraljevima 15:13). Šalom je takođe tradicionalno jedno od Božjih imena.

Šaul (Shaul)
Šaul se u Bibliji pojavljuje kao prvi izraelski kralj (1. Knjiga Samuilova 9: 2). Šaul znači „pozajmljeni“, kao u izrazu - Bog ga je pozajmio da služi jevrejskom narodu. (varijacija: Saul).

Šaj (Shay)
Šaj znači „poklon“, a takođe je i nadimak za Ješajahua (Isaija). Ješajahu je bio prorok tokom perioda Prvog Hrama u Jerusalimu (8. vek p. n. e.), kako je dokumentovano u biblijskoj knjizi Isaija. (varijacija: Shaia).

Šilo(h), Šailo (Shiloh)
Šilo(h) je bio važan biblijski grad na Jefremovoj teritoriji u kome se jedno vreme nalazio Tabernakul. Prema Midrašu, kada se koristi kao ime osobe, Šilo(h) znači „poklon za njega“ i referenca je na Mesiju, koji će od naroda dobiti nagradu. Ovo ime se koristi i za dečake i za devojčice. (piše se i: Shilo).

Šimšon, Simson (Shimshon)
Šimšon znači „moćan kao sunce“. Šimšon se u Bibliji pojavljuje kao snažan i hrabar sudija, koji je kao Nazarećanin nosio dugu kosu i vodio uspešne bitke protiv Filistejaca (Sudije 13:24). (varijacija: Samson).

Šimon (Shimon)
Šimon znači „čuti“. Šimon se u Bibliji pojavljuje kao jedno od 12 plemena, odnosno drugi Jakovljev sin (Postanje 29:33). (varijacija: Simon).  

Šlomo (Shlomo)
Šlomo znači „njegov mir“. Šlomo se u Bibliji pojavljuje kao sin kralja Davida i naslednik prestola sa 12 godina. Šlomo je sagradio prvi Sveti Hram u Jerusalimu i vladao je u vreme najvećeg mira i napretka. (vidi: Prva knjiga o kraljevima) (varijacija: Solomon).

Šmuel (Shmuel)
Šmuel znači „Bog je Njegovo ime“. U Bibliji se žena po imenu Hana usrdno molila i dobila je blagoslov -  bebu Šmuel. Šmuel je izrastao u velikog proroka, koji je imao čast da imenuje prva dva izraelska kralja,  Saula i Davida, kako je zapisano u biblijskoj Knjizi o Šemuelu (Samuilu).

Šmarijahu (Shmariyahu)
Šmarijahu znači „Božja zaštita“. Varijanta ovog imena, Šmarija, pojavljuje se u Bibliji kao jedan od vernika kralja Davida (1. Letopisi 12:6).

Šnur, Šneur (Shneur)
Šnur je jevrejsko ime i znači „dve svetiljke".

Šraga (Shraga)
Šhraga je aramejska reč koja se pojavljuje u Talmudu, i znači „svetlost“ ili „sveća“.

Simha, Simka (Simcha)
Simha znači „radost."

Tamir
Tamir znači „visok, uspravan“ i povezuje se sa rečju  tamar, datulja (palma koja rađa urme) (vidi: Pesma nad pesmama 7: 8).

Tanhum (Tanchum)
Tanhum znači „uteha“. Ime Tanhum pojavljuje se u Talmudu kao veliki mudrac koji je živeo u Vavilonu.

Tuvia
Tuvia znači „Bog je dobar“. Ime Tuvia pojavljuje se u Bibliji kao neko ko se vratio u Izrael iz vavilonskog izgnanstva (Zaharija 6:10). U kabali, Tuvija ima istu numeričku vrednost (32) kao Lev, srce, i po predanju se smatra da je jedno od Mojsijevih imena. (varijacije: Tovia, Tobiah, Tevye).

Sion (Tzion)
Sion znači „izvrsnost“. Ime Sion se takođe pojavljuje na desetine puta u Bibliji kao referenca na Jerusalim.

Zvi (Tzvi)
Zvi znači „jelen“. Ime se često povezuje sa biblijskim Naftalijem, koji se upoređuje sa brzim jelenom (Postanje 49:21). (varijacija: Zvi)

Zadok, Sadok (Tzadok)
Zadok znači „pravda“. Zadok je prema Bibliji pritekao u pomoć   kralju Davidu u zaustavljanju pobune (2. knjiga Samuilova  15:27). (varijacija: Zadok)

Zemak, Zemah (Tzemach)
Zemah znači „biljka“. Zemah se pojavljuje u Bibliji u Zaharijinom proročanstvu (Zaharija 3:8).

Zefania (Tzephania)
Zefania znači „zaštićen od Boga“. Zefania se u Bibliji pojavljuje kao jedan od dvanaest  nižih proroka.

Zuriel (Tzuriel)
Zuriel znači „Bog je moja stena“. Zuriel se u Bibliji pojavljuje kao vođa iz plemena Levi (Brojevi 3:35).

Uri
Uri znači „moja svetlost“. Uri se u Bibliji pojavljuje kao vođa Judinog plemena (Izlazak 31: 2).

Uriel
Uriel znači „Bog je moja svetlost“. Uriel se u Bibliji pojavljuje kao Levijev potomak (1-Letopisi 6: 9). Uriel je takođe je ime anđela zaduženog za element vazduha, koji ostaje pred nama dok spavamo noću.

Uziel
Uziel znači „Bog je moja snaga“. Uziel se u Bibliji pojavljuje kao Levijev unuk (Izlazak 6:18).

Velvel
Velvel na jidišu znači „vuk“. Velvel se često povezuje sa plemenom Benjamin, i u Bibliji je opisan kao vuk, tj. moćan i neustrašiv ratnik (Postanje 49:27).

Jair (Yair)
Jair znači „zablistaće“. Jair se u Bibliji pojavljuje kao Josifov unuk. (5. Mojs. 3:14) (varijacija: Jair)

Jakov (Yaakov)
Jakov znači „držan za petu“. Jakov se u Bibliji pojavljuje kao treći patrijarh, koji je postao otac 12 izraelskih plemena (Postanje 25:26). U kabali, Jakov predstavlja završetak i harmoniju. (varijacije: Jacob, Yaacov, Yakov, Yacov, Yankel, Yanki)

Jeheskel (Yechezkel)
Jeheskel znači „Bog će dati snagu“. Jeheskel je bio prorok koji je odveden u vavilonsko ropstvo. Jeheskel predviđa obnovu Jerusalima, kako je dokumentovano u biblijskoj knjizi Jeheskel (6. vek p. n. e.). (varijacija: Ezekiel, Yehezkel, Chezi, Chatzkel, Haskel)

Jehiel (Yechiel)
Jehiel znači „neka živi Bog“. Jehiel se u Bibliji pojavljuje kao jevrejski vođa tokom vavilonskog izgnanstva (Ezra 8: 9).

Jedidija, Jedidia (Yedidya)
Jedidija znači „voljen od Boga“. Jedidija se u Bibliji pojavljuje kao ime kojim je Bog odlučio zvati kralja  Solomona (2. knjiga Samuilova 12:25). (varijacija: Yedidia)

Jeošua, Jošua (Yehoshua)
Jeošua znači „Bog je spasenje“. Jeošua se u Bibliji pojavljuje kao Mojsijev glavni učenik i vođa jevrejskog naroda posle Mojsijeve smrti (Ponovljeni zakon gl. 31). Jeošua je osvojio zemlju Izrael od Kananaca, kao što je dokumentovano u biblijskoj Knjizi o Jeušui.

Jehuda (Yehuda)
Jehuda znači „Bog će biti hvaljen“. Engleska reč za Jevrejina (Jew), izvedena je iz Jehuda (Juda). Jehuda se u Bibliji pojavljuje kao jedno od 12 plemena, koje je blagosloveno statusom kraljevstva (Postanje 29:35). Kraljevska loza kralja Davida, Solomona i Mesije potiče od Jehude. Ime Jehuda pojavljuje se i kao ime vođe u priči o Hanuki - Juda Makabi.

Ješajahu (Yeshayahu)
Ješajahu znači „Bog je spasenje“. Ješajahu je bio prorok tokom perioda Prvog Hrama u Jerusalimu (8. vek p. n. e.), Kako je dokumentovano u biblijskoj knjizi Isaija. (varijacije: Isaiah, Yeshaya, Yishayahu )

Jigal (Yigal)
Jigal znači „on će otkupiti“. Jigal se u Bibliji pojavljuje kao jedan od 12 špijuna poslatih da izviđaju zemlju Izrael (Brojevi 13: 7).

Jerahmiel (Yerachmiel)
Jerahmiel znači „Bog će se smilovati“. Jerahmiel se u Bibliji pojavljuje kao sin jednog jevrejskog kralja (Jeremija 36:26).

Jirmijahu (Yirmiyahu)
Jirmijahu znači „Bog će uzdići“. Jirmijahu je bio prorok koji je upozoravao na uništenje Jerusalima, kako je dokumentovano u biblijskoj Knjizi proroka Jeremije. (varijacije: Yirmiya, Jeremy)

Jicak (Yitzhak)
Jicak znači „smejaće se“ (Postanje 21: 6). Jicak se u Bibliji pojavljuje kao drugi od tri patrijarha (praoca), koji je bio vezan za oltar na planini Morija (Postanje gl. 22). U kabali, ime Jicak ukazuje na sposobnost prevazilaženja i upravljanja fizičkim svetom. (varijacija: Yitzchak, Itzik, Itzhak, Isaac)

Jizrael Jisrael (Yisrael)
Jizrael znači „rvao se sa Bogom“. Jizrael se u Bibliji pojavljuje kao novo ime dato Jakovu, ocu 12 plemena (Postanje 32:28). (varijacije: Yisroel, Israel)

Jisahar (Yissachar)
Jisahar znači „postoji nagrada“. Jisahar se u Bibliji pojavljuje kao jedno od 12 plemena, odnosno kao sin Jakova i Leje (Postanje 30:18). (varijacija: Issachar)

Johanan (Yochanan)
Johanan znači „Bog je milostiv“. Johanan se u Bibliji pojavljuje kao sin jevrejskog kralja (2. Kraljevi 25:23) i kao vojni oficir (Jeremija 40:13). Johanan je takođe bio prvosveštenik tokom priče o Hanuki, koji je predvodio Makaveje (Makabije) u ponovnom posvećenju Svetog Hrama.

Joel (Yoel)
Joel znači „Bog je voljan“. Joel se u Bibliji pojavljuje kao jedan od dvanaest nižih proroka. (varijacija: Joel).

Jom Tov (Yom Tov)
Jom Tov znači „praznik."

Jozef, Josif (Yosef)
Jozef znači „(Bog) će  povećati“. Jozef se u Bibliji pojavljuje kao jedan od Jakovljevih 12 sinova, koji je prodan u ropstvo, a kasnije je služio kao premijer (upravnik kraljevstva) faraona u Egiptu (Postanje 30:24). U kabali, Jozef predstavlja moć ujedinjenja, pošto je okupio svih 12 braće zajedno u Egiptu. (varijacija: Yoseph, Yossi, Joseph)

Jona (Yona)
Jona znači "golub". Jona se u Bibliji pojavljuje kao jedan od dvanaest nižih proroka, kojeg je džinovska riba živog progutala. (varijacija: Jonah)

Jonatan (Yonatan)
Jonatan znači „Božji dar“. Jonatan se u Bibliji pojavljuje kao sin kralja Saula i najbolji prijatelj kralja Davida (1. knjiga Samuilova  gl. 18-20). (varijacije:: Yehonatan, Jonathan, Yoni, Yonason)

Joram (Yoram)
Joram znači „Bog će ga podići“. Joram se u Bibliji pojavljuje kao kraljev sin (2. knjiga Samuilova 8:10).

Juval (Yuval)
Juval znači „potok“. Juval se u Bibliji pojavljuje kao sin Lemehov (Postanje 4:21).

Zalman
Zalman je jidiški oblik za Solomona. Solomon se u Bibliji pojavljuje kao sin kralja Davida i naslednik prestola, koji je sagradio prvi Sveti Hram.

Zeharia, Zaharia (Zechariah)
Zaharia znači „sećanje na Boga“. Zaharia se u Bibliji pojavljuje kao jedan od dvanaest nižih proroka. (varijacija: Zachariah, Zachary)

Zev
Zev na hebrejskom znači „vuk“. Zev se često povezuje sa plemenom Benjamin, i u Bibliji je opisan kao vuk, tj. moćan i neustrašiv ratnik (Postanje 49:27). (varijacija: Zeev)

Zera(h), Zira (Zerach)
Zera(h) znači „blistava svetlost“. Zera(h) se u Bibliji pojavljuje kao Judin sin (Postanje 38:30).

Zevulun, Zvulun (Zevulun)
Zevulun znači „počastvovati“. Zevulun se u Bibliji pojavljuje kao jedno od 12 plemena, odnosno kao sin Jakova i Leje (Postanje 30:20).

 


Tagovi

Otkrivena spomen-ploča stradalim somborskim Jevrejima u Drugom svetskom ratu

U znak sećanja, povodom 80 godina od stradanja somborskih Jevreja, na nekadašnjoj zgradi Svilare na Trgu Koste Trifkovića, prvi put je otkri...

DETALJNIJE
Delegacija iz Pirota u poseti Savezu jevrejskih opština Srbije

Na poziv vrhovnog rabina Srbije Isaka Asiela, 5.aprila 2024. gosti Saveza jevrejskih opština Srbije bili su gradonačelnik Pirota mr Vladan V...

DETALJNIJE
68. nagradni konkurs SJOS

Savez jevrejskih opština Srbije raspisuje 68. nagradni konkurs za radove sa jevrejskom tematikom iz oblasti:1) KNJIŽEVNOST (roman, pripovetk...

DETALJNIJE
Specijalno pismo ministra spoljnih poslova Izraela upućeno Braći i Sestrama u svim jevrejskim zajednicama širom sveta

MINISTAR SPOLJNIH POSLOVAJerusalim, 20. Mart, 2024. Predmet: Specijalno pismo ministra spoljnih poslova Izraela upućeno Braći i Sestrama u svim j...

DETALJNIJE