Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Holokaust

Lični osvrt - Jasna Levinger Goy: Obeležavanje Holokausta u Bosni i Hercegovini nakon Drugog svetskog rata
9.12.2022.

Iako nisam ni istoričar ni sociolog odlučila sam da ipak napišem ponešto o tome kako se obeležavao Holokaust u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini dvadesetog veka. Naime, dobila sam mail poruku sa molbom da napišem tekst za katalog koji prati izložbu „Bratstvo i jevrejstvo[1]“ pa me je to ponukalo da pišem. Tekst je neminovno impresionistički, baziran na onom što se zadržalo u mom pamćenju. Pošto sam napustila Bosnu i Hercegovinu 1992. godine mogu da govorim samo o događajima koje pamtim do 1992. , jer o onom što se nakon toga dešavalo gotovo ništa ne znam.

Definiciju Holokausta, što je polazna tačka u ovom razmatranju, nude različiti online izvori, mada ih ima jako malo na srpskohrvatskom.  Zato sam se opredelila za definiciju koja se može naći na sajtu Saveta Evrope:  “Holokaust je termin kojim se označava sistematsko ubijanje šest miliona Jevreja od strane nacističkog režima i njihovih saveznika u toku Drugog svetskog rata. Uz Jevreje proganjani su i pripadnici drugih grupa koje su progonitelji smatrali rasno i biološki inferiornim.” [2]

Drugi svetski rat, period od 1941. do 1945., je na teritoriji Jugoslavije imao tragične posledice. Različite su procene broja žrtava; one variraju između 1 milona i 1,5 miliona. U svakom slučaju radi se o ogromnom broju i to je činjenica koju nije lako zanemariti. Otud je nakon Drugog svetskog rata bilo mnogo državnih praznika koji su neizostavno uključivali i komemoraciju i sećanje na sve one koji su nestali u ratu.

Mislim da sa sigurnošću mogu da kažem da se Holokaust nije obeležavao niti u okviru brojnih praznika, niti na bilo koji drugi način. Proslave su često uključivale komemoracije posvećene “borcima narodnooslobodilačkog rata” i polagani su venci na spomenike. Takođe su različite komemoracije “žrtvama fašističkog terora” bile sastavni deo proslava. Formulacija “žrtve fašističkog terora” podrazumevala je sve one koji su nestali u Drugom svetskom ratu. Koliko se sećam izvršioci zločina su definisani kao “fašisti i njihove sluge”. U pominjanju žrtava ne sećam se da su se izdvajale pojedine nacionalne grupe; nije se posebno govorilo o žrtvama jevrejske, srpske ili romske nacionalnosti, na primer, mada su oni bili u većini s obzirom da je 1941. na vlast u Bosni došla  fašistička  Nezavisna država Hrvatska (NDH)[3].

Ja sam rođena u Sarajevu nakon Drugog svetskog rata u porodici jevrejskog porekla, a jugoslavenskog identiteta. Od druge polovine devedesetih „silom prilika“ morala sam da se odreknem jugoslavenskog identiteta pa je počela u meni da se budi svest o jevrejstvu. To je značilo da sam sebe smatrala sekularnom Jevrejkom koja traga za tradicijom predaka.

Sudbina Jevreja u Drugom svetskom ratu bila je stravična; nemilice su ih ubijali kako pripadnici Sila osovine tako i njihovi domaći saradnici. Jedan od primera je i sudbina Jevreja u Sarajevu. (Obe porodice mojih roditelja su, međutim, imale retku sreću da gotovo kompletne prežive Drugi svetski rat. ) Procene o ukupnom broju sarajevskih Jevreja ubijenih u ratu variraju. Međutim prema većini izvora od oko 12000 sarajevskih Jevreja koliko ih je bilo pred početak Drugog svetskog rata, nakon rata se vratilo oko 3000. Same cifre dovoljno govore. Mada je tačno da je sam čin ubijanja dovoljno tragičan, ipak je potrebno pogledati i razmere takvog čina. 

Holokaust nije bio tema o kojoj se mnogo pričalo bilo među Jevrejima ili ne-Jevrejima. Da li se radilo o potrebi da se takvo zlo izbriše iz sećanja, da se uspešno zaboravi? Ili je možda sam čin naglašavanja patnje jednog od naroda, Jevreja, pretio da izazove otpor kod drugih, pa da se time izazove nesloga? Ili je pak u pitanju ono o čemu Jergović govori: “U nezrelim i neiživljenim društvima, u kulturama koje nisu osvijestile vlastitu prošlost i podrijetlo, u malim, provincijskim sredinama, o Židovima i o holokaustu najbolje je šutjeti.”[4] Odgovor nemam; neka to ostane otvoreno pitanje. Moj utisak  je da pojam Holokausta nije postojao u našim životima veoma dugo vremena

Ako se ne varam 1981. godine u Sarajevu je otvoren Spomen park Vraca i tu se na jednom mestu nalaze spomenici svim sarajevskim žrtvama Drugog svetskog rata. Koliko se sećam pripreme su izazvale mnoge krupne nesuglasice. Problem je bio vezan za broj žrtava u okviru pojedinih nacionalnih grupa. Činjenica da su pojedine nacionalne grupe bile neravnomerno zastupljene među žrtvama postala je kamen spoticnja. Ironija je, međutim, u tome što je neosporna istorijska činjenica da je bilo mnogo više žrtava iz redova srpske i jevrejske populacije, kao i Roma, što je logična posledica dolaska na vlast fašističkog režima koji je imao za cilj progon i istrebljenje, Jevreja, Srba i Roma. Nekima se nije dopalo da se taj nesrazmer jasno pokaže. Spomen park Vraca je bio sagrađen iznad Sarajeva, na jugoistočnim obroncima Trebevića i sastojao se od nekoliko delova. Deo parka kojeg se dobro sećam je zid podignut na uzvišenju na kome je bilo bezbroj imena jevrejskih žrtava. Pamtim jezu koja me je podilazila dok sam čitala ta imena. Nažalost, ne znam u kakvom je stanju Park sada, kao ni šta se desilo sa zidom koji živo pamtim. Nadam se da je u boljem stanju nego što je obližnje Staro jevrejsko groblje, jer smatram da način na koji se vodi računa o ta dva spomenika dosta govori o odnosu prema Holokaustu u Bosni i Hercegovini.

Gotovo sam sigurna da pomen žrtvama u periodu o kojem govorim u ovom tekstu nije uključivao posebno pominjanje žrtava Holokausta (niti bilo kojih drugih posebno izdvojenih žrtava, osim boraca Narodnooslobodilačkog rata) bilo kojom prilikom, ni u Spomen Parku Vraca, niti na bilo kom drugom mestu. Ipak, zid sa jevrejskim imenima u Spomen Parku Vraca može se smatrati stidljivim pokušajem da se obeleži Holokaust. Čini se da je dugo potrajalo dok su se žtrve Holokausta počele posebno da pominju, i to ne samo u bivšoj Jugoslaviji.

Razloge što se toliko dugo nije pominjao Holokaust navodi Jelena Subotić kad kaže: “Ono što mi danas nazivamo ,,Holokaustom" nije postojalo kao pojam niti kao označilac u okviru globalnog kolektivnog pamćenja pre početka šezdesetih godina dvadesetog veka. Sećanje na Holokaust razvijalo se tokom vremena i prošlo kroz različite faze u raznim zemljama i različitim razdobljima.”[5] Po svemu sudeći su i Bosna i Hercegovina, kao i Jugoslavija u celosti, imale svoje faze i svoje vreme kad se Holokaust počeo pominjati, a posebno kad se počeo zvanično obeležavati. Subotić dalje ističe: “Razvoj sećanja na Holokaust i promena tog pamćenja obično se svrstava u tri faze: u razdoblje neposredno posle Drugog svetskog rata, rast svesti o tome posle šezdesetih godina i učvršćivanje globalnog pamćenja Holokausta posle početka devedesetih godina.“[6]  Najverovatnije je da se posle rata u Jugoslaviji, pa prema tome i u Bosni i Hercegovini, Holokaust svrstavao među brojne primere nacističkih brutalnosti uopšte i smatrao se jednim od bezbrojnih zlodela koja su fašisti počinili. Pojam Holokausta jedva da je postojao u vreme dok ja sam živela u Jugoslaviji, a posebno ne u vreme moje mladosti. Jedan od dokaza je i činjenica da se, na primer, u Enciklopediji leksikografskog zavoda iz 1967. godine, pod odrednicom “holokaust” navodi: „Kod Grka i Rimljana žrtva paljenica zemaljskim i podzemnim bogovima ili dušama pokojnika, pri kojoj se obično spaljivala čitava žrtvena životinja. ...[7]“ Ne pominju se žrtve Drugog svetskog rata.

Ranije pomenuto Staro jevrejsko groblje na kojem su sahrane prestale 1966. godine nije samo po sebi spomenik Holokaustu, ali i tamo je bio podignut spomenik „žrtvama fašističkog terora“. Nažalost održavanje bilo  groblja, bilo pojedinih spomenika, je gotovo nepostojeće. Kako navodi webstranica Općine Cetar Sarajevo: “…u groblju (je) oštećeno oko 95% nadgrobnika.”[8] O sistematskom uništavanju tog groblja kroz dugi vremenski period pisala sam u ranijem članku koji sam objavila na različtim elektronskim portalima[9], kao i u časopisu[10] u Velikoj Britaniji 2021. godine. 

Uništavanje jevrejskog groblja teško može da se  poveže sa odsustvom obeležavanja Holokausta, mada veza među njima ne može da se negira. Naime, uništavanje groblja govori o zaboravljanju  -- ako ne i o nečemu mnogo ozbiljnijem – kad su u pitanju brojni sarajevski Jevreji tamo sahranjeni. Bliski članovi moje porodice su tamo i, prema rečima službenika Jevrejske opštine u Sarajevu, krajem 2021. godine nije bilo ni traga njihovim grobovima. Sve troje su žrtve Holokausta, pa zanemarivanje njihovog postojanja, na neki način govori i o zanemarivanju značaja Holokausta.

Ovde treba pomenuti i fenomen koji nije usko vezan uz ovu temu, ali daje dodatnu dimenziju problemu. Odnedavno se stiče utisak da se pojam Holokausta, a još više pojam genocida upotrebljavaju prilično slobodno i možda čak i neodgovorno. Da li se značenje ovih pojmova može proširiti ili im se mogu dati nova značenja nije diskusija kojoj  je ovde mesto. To zahteva ozbiljnu široku raspravu. Tačno je da se jezik menja i evoluira. Prema tome moguće je da se dođe do zaključka da je potrebno da se značenje pojma ”Holokaust” proširi, odnosno da ne bude ograničeno samo na značenje koje mu daje, na primer, Savet Evrope i mnogi drugi izvori. Možda je moguće da se postigne dogovor da Holokaust podrazumeva svako istrebljenje miliona ljudi u toku relativno kratkog vremenskog perioda, a koje organizuju države? Ali za sada, čini se, da je na snazi konsenzus po kojem se pojam Holokausta odnosi samo na Jevreje (i još poneku grupu) u toku Drugog svetskog rata i treba se nadati da se takva jedinstevna tragedija pojedinih naroda više neće ponoviti. Slično tome i termin “genocid” bi trebalo s merom i oprezno upotrebljavati. Kako i Enciklopedija leksikografskog zavoda još iz 1967. kaže: “Genocid - međunarodni delikt, utvrđen poslije Drugog svjetskog rata, koji obuhvaća djela učinjena s namjerom da se potpuno ili djelomično unište narodne, etničke, rasne ili vjerske grupe ljudi.”[11] Ili kako ga Encyclopaedia Britannica definiše[12]: “Genocid je namerno i sistemtsko uništavanje grupa ljudi zbog njihove etničke, nacionalne, verske ili rasne pripradnosti.“  Imajući ove, kao i mnoge druge, definicije u vidu možda genocidom ne bi trebalo označavati ubistva grupe ljudi samo jednog pola ili specifičnog ograničenog uzrasta ili čak određenih vojnih formacija, na primer. Jezik nam nudi brojne izraze za sve, pa i za označavanje užasa koje su ljudi sposobni da nanesu jedni drugima. Jezik nudi obilje mogućnosti. Na primer, moguće je da se govori o masakru, masovnim ubistvima ili pokolju, da navedem samo neke od termina na raspolaganju.  Neki od tih izraza čak jasnije i preciznije označavaju opisano. Međutim, ovo pitanje zahteva odgovorno i ozbiljno razmatranje.

Holokaust jeste deo istorijskog pamćenja, ali je pitanje evociranja uspomena na Holokaust prilično komplikovano. I tom pitanju bi takođe trebalo posvetiti posebnu pažnju, nekom drugom prilikom.

Na kraju osećam potrebu da još jednom naglasim da je sve ovo o čemu pišem samo lično, po malo emotivano, viđenje zasnovano na sećanju. To je jedino viđenje koje ja mogu da ponudim. No, i pored toga se nadam da čak i u ovom obliku ono omogućava stvaranje jasnije i šire slike o okolnostima obeležavanja Holokausta u zemlji u kojoj sam rođena i u kojoj sam živela dugi niz godina. 

Jasna Levinger-Goy  

Kembridž, novembar 2022

Ovo je skraćena verzija teksta je koji je prvobitno na engleskom objavljen u časopisu Journal of Contemporary Antisemitism, 6.1. a ovde je objavljen uz saglasnost izdavača i urednika tog časopisa.

Fotografije: Wikimedia.org


[1] https://www.youtube.com/watch?v=M4rn_nInw4I   &  https://dobojski.info/kultura/item/35929-doboj-otvorena-izlozba-bratstvo-i-jevrejstvo

[2] https://www.coe.int/en/web/portal/holocaust-remembrance (prevod J. Levinger-Goy)

[3] NDH je fašistička država koje je u Drugom svetskom ratu bila odgovorna kako za Holokaust tako i za genocid (nad Srbima i Romima).

[4] Jergović, M. https://www.6yka.com/novosti/miljenko-jergovic-kratka-povijest-Holokausta-kroz-dva-telefonska-imenika   

[5] Subotić, J, Žuta zvezda,crvena zvezda, CLIO Beograd 2021, str. 35 (Prevod Todorović, K)

[6] Ibid, str 36

[7] Enciklopedija leksokografskog zavoda, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, MCMLXVII, str. 57.

[8] https://centar.ba/stranica/536

[9] https://6yka.com/novosti/o-starom-jevrejskom-groblju-u-sarajevu-i-jos-ponecemu,  https://dnevni.ba/izbor-urednika/o-sarajevskom-starom-jevrejskom-groblju-i-o-jos-ponecemu/, https://lupiga.com/vijesti/od-ostalih-sad-smo-postali-nestali-o-cemu-svedoci-devastirano-jevrejsko-groblje-u-sarajevu, https://pescanik.net/jevrejsko-groblje/, https://thetogetherplan.com/waking-up-to-the-reality-the-story-of-the-old-jewish-cemetery-in-sarajevo/

[10] Journal of Contemporary Antisemitism, vol 4.2, Fall 2021, pp 93-99.

[11] Enciklopedija leksikografskog zavoda, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, MCMLXVII, Str 513

[12] https://www.britannica.com/topic/genocide, bold format in the original, (prevod J Levinger-Goy)


Patrijarh Porfirije čestitao praznik Roš Ašana rabinu

Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije uputio je Glavnom rabinu Srbije g. Isaku Asielu čestitku povodom praznika Roš Ašana u k...

DETALJNIJE
Informacije i novosti o 67. nagradnom konkursu Saveza jevrejskih opština Srbije

Jedna od najstarijih manifestacija i inicijativa Saveza, Nagradni konkurs za radove na jevrejske teme, evo doživljava svoju 67. godinu. Menjali su ...

DETALJNIJE
Predsednik Vučić čestitao rabinu praznik Roš Ašana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je rabinu Isaku Asielu i svim pripadnicima jevrejske zajednice praznik Roš Ašana. Na&scar...

DETALJNIJE
Interni poziv za stipendiranje studenata iz jevrejske zajednice Srbije u školskoj 2023/2024 godini

Savez jevrejskih opština Srbije raspisuje interni poziv za stipendiranje studenata iz jevrejske zajednice Srbije za školsku 2023/2024...

DETALJNIJE