Ulica Lomina 32-34, IV sprat, 11000 Beograd

O nama

Vi ste ovde:    NaslovnaO namaOrgani
Organi

SKUPŠTINA

Član 11.

Skupštinu Saveza čine delegati iz svih osnivača.

Broj delegata koje ima svaki osnivač, kao i način izbora utvrđuje Izvršni odbor na osnovu sledećih merila:

 •     po jedan delegat na svaku stotinu članova i svaku započetu stotinu članova od 101 do 600.
 •     po jedan delegat na svake započete dve stotine članova od 601 do 1200.
 •     po jedan delegat na svake započete tri stotine članova preko 1200.
 •     broj članova osnivača utvrđuje se na osnovu evidencije o plaćenoj članarini iz prethodne kalendarske godine.

Član 12.

Redovnu skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje 30 dana pre održavanja, pismenim putem.
Poziv sadrži predlog dnevnog reda sa pismenim materijalom kao obrazloženjem.
Redovna skupština se saziva jednom godišnje, a svake četvrte godine redovna skupština je ujedno i zborna.

Član 13.

Vanrednu skupštinu saziva Izvršni odbor na osnovu svoje odluke, zahteva najmanje dva osnivača i obrazloženog zahteva Nadzornog odbora Saveza.
Poziv za vanrednu skupštinu se upućuje u pismenom obliku sa predlogom dnevnog reda i pismenim materijalom kao obrazloženjem, najkasnije 10 dana pre zakazane skupštine.
Ukoliko Izvršni odbor vanrednu skupštinu ne sazove u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje, vanrednu skupštinu može da sazove podnosilac zahteva.

Član. 14.

Sem delegata iz člana 11. Statuta, u radu Skupštine učestvuju članovi Izvršnog odbora, nadzornog odbora, predsednik i zamenik predsednika, koji su po položaju delegati i u istom svojstvu učestvuju u radu Skupštine, s tim što oni ne mogu glasati o izboru, opozivu i razrešenju članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika i zamenika predsednika.

Član 15.

Rad Skupštine je javan.
U izuzetnim slučajevima, Skupština može odlučiti da sednica ili pojedini delovi sednice budu zatvoreni za javnost.

Član 16.

Nadležnosti Skupštine:

 •     razmatra zajedničke elemente za godišnje programe i aktivnosti;
 •     razmatra godišnji izveštaj o radu Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika Saveza, osnivača i pridruženih članova;
 •     donosi budžet i godišnji račun Saveza sa iskazom bilansa stanja na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja osnivača;
 •     usklađuje načelna pitanja i opštu politiku saveza kao verske i etničke organizacije;
 •     utvrđuje minimum kriterijuma o uslovima za prijem u članstvo jevrejske opštine ili u članstvo saveza jevrejskih opština Srbije;
 •     bira, razrešava i opoziva članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveza;
 •     smenjuje izabrane članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveza koji nisu aktivni i li ne rade odgovorno;
 •     daje mišljenje o članstvu Saveza u međunarodnim jevrejskim organizacijama;
 •     odlučuje o pristupanju novih opština u članstvo Saveza na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja osnivača;
 •     donosi, menja, dopunjava i tumači Statut;
 •     na osnovu odluke osnivača, donosi konačnu odluku o prestanku rada Saveza;
 •     odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Saveza.

Član 17.

Radom Skupštine rukovodi Radno predsedništvo od tri člana, koja se biraju od članova prisutnih na Skupštini.
Na sednici Skupštine vodi se zapisnik, koji verifikuje Radno predsedništvo u roku od 20 dana od održavanja sednice.
Zapisnik se dostavlja delegatima i osnivačima u daljem roku od 10 dana posle verifikacije.

Član 18.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih izabranih delegata.
Odluke Skupštine su punopravne ako u njenom radu učestvuje više od polovine izabranih delegata.
Odluke se donose javnim ili tajnim glasanjem. Odluku o načinu glasanja donosi Skupština na samoj sednici.


IZVRŠNI ODBOR

Član 17.


Izvršni odbor se sastoji od izabranih članova i članova po funkciji.

Članovi Izvršnog odbora Saveza po funkciji su:

− predsednik Saveza
− zamenik predsednika Saveza i
− predsednici svih jevrejskih opština.

Izabranih članova ima 11 (jedanaest), koje bira Skupština Saveza.
Kandidate za članove Izvršnog odbora predlažu delegati Skupštine.
Izbor članova Izvršnog odbora vrši se na izbornoj Skupštini tajnim glasanjem.
Nijedna jevrejska opština ne može da ima više od 4 (četiri) izabrana člana Izvršnog odbora.

U slučaju kada je neko od članova Izvršnog odbora sprečen da učestvuje u radu, može ga zameniti lice kome je sprečeni član dao pismeno ovlašćenje za tu sednicu.
Rabin Srbije po službenoj dužnosti, sa pravom glasa, prisustvuje sednicama Izvršnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora pozivaju se da učestvuju u radu Izvršnog odbora, ali bez prava glasa.

Član 18.

Sednice Izvršnog odbora su javne.
Izvršni odbor može odlučiti da pojedine sednice ili delovi sednice budu zatvoreni za javnost. Sadržaji tih sednica, ili delova sednica, ne smeju se iznositi u javnost.
Sednice Izvršnog odbora održavaju se, po pravilu, tromesečno.

Član 19.

Sednicom Izvršnog odbora rukovodi predsednik Saveza.
Predsednika Saveza, u slučaju njegove sprečenosti ili po njegovom nalogu, zamenjuje zamenik predsednika, a u slučaju zamenikove sprečenosti, jedan od potpredsednika ili lice koje odredi predsednik.

Član 20.

Predsednik Saveza saziva sednice Izvršnog odbora.
Sednica Izvršnog odbora može da se sazove i na osnovu:

− zahteva šest članova Izvršnog odbora
− zahteva Nadzornog odbora
− zahteva dve jevrejske opštine članice.

Predsednik Saveza saziva sednicu u roku od 30 dana od prijema zahteva, a ukoliko predsednik to ne učini, po proteku tog roka, sednicu saziva podnosilac zahteva.

Član 21.

Izvršni odbor punopravno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.
Odluke Izvršnog odbora se donose većinom glasova prisutnih članova.
Izvršni odbor odluke donosi javnim ili tajnim glasanjem.
Odluku o načinu glasanja Izvršni odbor donosi na samoj sednici.
Sednice Izvršnog odbora se snimaju, a na osnovu audio zapisa se sačinjava zapisnik.

Član 22.

Izvršni odbor je nadležan:

− da izvršava odluke Skupštine,
− da donosi odluke o svim poslovima Saveza koji nisu u isključivoj nadležnosti

Skupštine,

− da saziva redovne i vanredne skupštine Saveza,
− da zaključuje i raskida ugovore o radu sa zaposlenima u Savezu i druge ugovore sa

saradnicima, i da raspoređuje zaposlene u skladu sa Zakonom,

− da suspenduje člana Izvršnog odbora koji ne radi aktivno i odgovorno,
− da odlučuje o sankcijama prema članovima Izvršnog odbora, zaposlenima u Savezu, stručnim saradnicima Saveza i počasnim članovima ukoliko u javnosti istupaju suprotno odlukama i ovlašćenjima, kao i da donosi odluke o njihovoj suspenziji, do odluke Skupštine po prigovoru,
− da pomaže rad jevrejskih opština i posreduje u slučaju njihovih sporova,
− da obrazuje stalna i povremena radna i koordinaciona tela i da određuje delokrug njihovog rada,
− da donosi pravilnike i druga akta o unutrašnjoj organizaciji i radu Saveza,
− da usvaja i druga akta o unutrašnjoj organizaciji i radu Saveza,
− da donosi poslovnik o svom radu
− da donosi pravilnike, poslovnike i druga akta o organizaciji i poslovanju Savezovih ustanova i njegovih radnih tela,
− da predlaže Skupštini budžet za tekuću godinu i završni račun Saveza za proteklu godinu,
− da predlaže Skupštini donošenje odluke o prijemu u članstvo Saveza,
− da odlučuje o drugim pitanjima za koja je ovlašćen odredbama ovog Statuta,
− da određuje lica koja će učestvovati u radu međunarodnih jevrejskih organizacija ili biti birana u njihova rukovodstva, u slučajevima kada se članovi rukovodstva u tim organizacijama biraju po pozivu, uz saglasnost jevrejske opštine čiji je kandidat član,
− da odlučuje o dodeli svih priznanja Saveza osim najviših priznanja koja su u nadležnosti Skupštine,
− da u vanrednim okolnostima, rešava pitanja iz nadležnosti Skupštine, odnosno obrazuje krizni štab, sa nadležnostima svih organa i tela Saveza.

Raspored rada i podelu dužnosti izmedu članova Izvršnog odbora vrši sam Izvršni odbor. Mandat člana Izvršnog odbora može prestati i pre isteka mandata na koji je izabran, podnošenjem ostavke, razrešenjem, u slučaju smrti ili iseljenjem.

Prestanak mandata u svim slučajevima osim razrešenja utvrđuje svojom odlukom Izvršni odbor, dok odluku o razrešenju zbog povreda Statuta ili neopravdanih uzastopnih nedolazaka na najmanje tri sednice, na obrazložen predlog Izvršnog odbora, većinom prisutnih članova donosi Skupština Saveza.

Član 23.

Izvršni odbor može na upražnjena mesta izabranih članova da kooptira do 4 (četiri) člana sa liste kandidata sa Izborne skupštine, a po redosledu prema broju glasova.

 

RADNI ODBOR


Član 26.

Radni odbor je stalno radno telo Izvršnog odbora. Sačinjavaju ga predsednik Saveza, zamenik predsednika, predsednici osnivačkih opština Beograd, Novi Sad, Subotica i jedan zajednički rotirajući delegat ostalih manjih opština.

Radni odbor se sastaje jednom mesečno, tj. po potrebi, i donosi zaključke o svim pitanjima u vezi sa pripremama i predlozima odluka iz nadležnosti Izvršnog odbora.

Zaključci koji ne mogu da se donesu jednoglasno prosleđuju se Izvršnom odboru na dalje razmatranje i odlučivanje.

 

NADZORNI ODBOR


Član 27.

Nadzorni odbor ima pet članova, koje bira Skupština Saveza na mandatni period od četiri godine. Članovi Nadzornog odbora moraju da budu iz različitih osnivača.

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora. Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti biran u druge organe Saveza ili osnivača.

 

Član 28.

Nadzorni odbor svoje odluke donosi većinom od ukupnog broja članova. Na sednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Nadzornog odbora, a on se potom dostavlja ostalim članovima Nadzornog odbora i predsedniku Saveza.

 

Član 29.

Nadzorni odbor nadgleda i kontroliše celokupno finansijsko i materijalno poslovanje Saveza i ima prava uvida u svu dokumentaciju Saveza u vezi sa finansijskim i materijalnim poslovanjem.

Nadzorni odbor nadgleda i kontroliše finansijsko i materijalno poslovanje osnivača i pridruženih organizacija u pogledu namenskog trošenja sredstava koja osnivači i pridružene organizacije dobijaju preko Saveza. Nadzorni odbor kontrolu obavlja tromesečno.

U slučaju da utvrdi nepravilnost, Nadzorni odbor je dužan da izvesti Izvršni odbor i predloži rok za otklanjanje nepravilnosti.

U slučaju da Izvršni odbor ne otkloni uočenu nepravilnost, Nadzorni odbor može da sazove sednicu Skupštine sa zahtevom da Skupština donese konačnu odluku o neslaganju između Izvršnog odbora i Nadzornog odbora.

Član 30.

Nadzorni odbor podnosi godišnji izveštaj o svom radu osnivačima i Skupštini Saveza. Nadzorni odbor svoje primedbe i konkretne predloge može u svako doba podneti Izvršnom odboru. Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati svakoj sednici Izvršnog odbora po pozivu ili sopstvenoj inicijativi.

 

PREDSEDNIK


Član 31.

Predsednik Saveza predstavlja Savez prema trećim licima u zemlji i inostranstvu. Predsednik Saveza odgovara za zakonitost rada Saveza.

Predsednik Saveza zajedno sa zamenikom predsednika Saveza, stara se o sprovođenju odluka svih organa Saveza, koordinira rad tela i ustanova Saveza i obavlja i druge poslove predviđene Statutom ili poslove koje mu, u pojedinim hitnim slučajevima, izričito povere Izvršni odbor ili Sjupština Saveza.

Predsednika Saveza u slučaju njegove sprečenosti, ili po njegovom nalogu, zamenjuje zamenik predsednika, a u slučaju zamenikove sprečenosti, član Izvršnog odbora kojeg odredi. Za svoj rad predsednik odgovara osnivačima i Skupštini saveza, kojima podnosi izveštaj o radu.

Član 32.

Predsednik Saveza i zamenik predsednika Saveza biraju se na mandatni period od četiri godine. Predsednik Saveza i zamenik predsednika Saveza u istom mandatnom periodu moraju biti iz različitih osnivača. Predsednik Saveza ne može istovemeno biti biran u druge organe osnivača ili Saveza. Odredbe o sukobu interesa iz čl. 10 ovog Statuta odnose se i na predsednika Saveza.

Član 33.

Predsednik saveza izvršava odluke Skupštine, predstavlja i zastupa Savez po svim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost drugih organa Saveza, učestvuje u radu svih povremenih i stalnih radnih tela. Predsednik Saveza predstavlja i zastupa Savez u Savetu za nacionalne manjine.

Član 34.

Predsednik Saveza bira se na Izbornoj skupštini Saveza tajnim glasanjem. Na Izbornoj skupštini delegati se opredeljiju prema izbornoj listi na kojoj bi trebalo da se nalaze najmanje dva kandidata. Prilikom podnošenja kandidature, kandidati predaju i svoj program rada za mandatni period za koji se vrši izbor. Kandidatura bez programa rada se ne prihvata. Program kandidata se dostavlja osnivačima najmanje 15 dana pre održavanja izbora.

Skupština utvrđuje izbornu listu na Izbornoj skupštini.

Izbore sprovodi tročlana komisija iz redova članova delegata prisutnih na Skupštini.

Ukoliko su dva kandidata za izbor predsednika dobila isti broj glasova, glasanje se ponavlja, a ako rezultat ponovljenog glasanja bude isti, Izborna skupština se odlaže i glasanje ponavlja najkasnije u roku od 15 dana.

Ukoliko je na izbornoj listi samo jedan kandidat, smatraće se da je izabran ako je dobio 50% plus jedan glas od ukupnog broja delegata koji imaju pravo glasa.

Zamenik predsednika Saveza i tri predstavnika iz osnivačkih opština Beograd, Novi Sad i Subotica biraju se po postupku predviđenom za predsednika, izuzev obaveze podnošenja programa rada.
 

Dani izraelskog filma od 19. do 22. septembra

U periodu od 19. do 22. septembra, u Dvorani Kulturnog centra Beograda (Kolarčeva 6), biće održan festival Dani Izraelskog filma. Ovogodišnj...

DETALJNIJE
Interni poziv za stipendiranje studenata iz jevrejske zajednice Srbije u školskoj 2019/2020 godini

Savez jevrejskih opština Srbije raspisuje interni poziv za dodelu stipendija u akademskoj 2019./2020. godini, za članove jevrejske zajednice...

DETALJNIJE
Zurof: Očekujem da nesuglasice u JOB-u budu rešene uz posredovanje Vučića

Jevrejska zajednica širom sveta uzrujana je i potresena zbog dešavanja u Jevrejskoj opštini Beograd, ali očekuje da nesuglasic...

DETALJNIJE
Protest ispred Ministarstva pravde: Odluka je naša, upis je vaš

Jevrejska opština Beograd održala je 23. protest ispred Ministarstva pravde, tražeći da se novoizabrani predsednik opštine Aleksandar...

DETALJNIJE